Detālplānojumi Ziņas, jaunumi
Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Aroniju ielā 16 un  Ābeļu ielā 1A, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2022.gada 28.jūlija lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Aroniju ielā 16 un Ābeļu ielā 1A, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov.” atļauts uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes vienībai Aroniju ielā 16, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra apzīmējums 7480 004 0458, un zemes vienībai Ābeļu ielā 1A, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra apzīmējums 7480 004 0181 (turpmāk – Detālplānojums).

Detālplānojums tiek izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību Aroniju ielā 16, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra apzīmējums 7480 004 0458, un zemes vienību Ābeļu ielā 1A, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra apzīmējums 7480 004 0181, (turpmāk – Zemes vienības) savrupmāju apbūves vajadzībām, transporta infrastruktūras un inženierapgādes nodrošināšanai.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – SIA “Dito”.

Minētais Pašvaldības domes lēmums ir pieejams Valsts ģeotelpiskās informācijas portālā.