Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Klusā ielā 28, Ogrē, Ogres nov., izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2023.gada 30.marta lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Klusā ielā 28, Ogrē, Ogres nov.” atļauts uzsākt detālplānojuma (turpmāk – Detālplānojums) izstrādi zemes vienībai Klusā ielā 28, Ogrē, Ogres nov. (turpmāk – Zemes vienība).

Detālplānojums tiek izstrādāts ar mērķi sadalīt Zemes vienību savrupmāju apbūves vajadzībām, transporta infrastruktūras un inženierapgādes nodrošināšanai. 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – Zemes vienības īpašniece.

Ar minēto Pašvaldības domes lēmumu iespējams iepazīties Pašvaldības interneta vietnē www.ogresnovads.lv un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.