Detālplānojumi
plumju_iela_7

Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2020.gada 6.novembra ārkārtas sēdes pieņemts lēmums “Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.23/2020 “Par Ogres novada pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.132 “Detālplānojums zemes gabalam Plūmju iela 7, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., kad. Nr.7480-004-1143” atcelšanu” apstiprināšanu”, saskaņu ar kuru pieņemti Pašvaldības saistošie noteikumi Nr.23/2020 “Par Ogres novada pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.132 “Detālplānojums zemes gabalam Plūmju iela 7, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., kad. Nr.7480-004-1143” atcelšanu”, kas atceļ Pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošos noteikumus Nr.132 “Detālplānojums zemes gabalam Plūmju iela 7, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., kad. Nr.7480-004-1143”.

Minētais Pašvaldības domes lēmums un saistošie noteikumi pieejami Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas sistēmā (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_2428), kā arī Pašvaldības Centrālās administrācijas Infrastruktūras veicināšanas nodaļā Ogrē, Brīvības ielā 33, 410. kabinetā, Pašvaldības darba laikā.

Pievienotie dokumenti:

Ogres novada pašvaldības 2020.gada 6.novembra lēmums “Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.23/2020 “Par Ogres novada pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.132 “Detālplānojums zemes gabalam Plūmju iela 7, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., kad. Nr.7480-004-1143” atcelšanu” apstiprināšanu”Ogres novada pašvaldības 2020.gada 6.novembra saistošo noteikumu Nr.23/2020 “Par Ogres novada pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.132 “Detālplānojums zemes gabalam Plūmju iela 7, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., kad. Nr.7480-004-1143” atcelšanu” paskaidrojuma raksts