Titulbilde

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 14.10.2021. lēmumu “Par lokālplānojuma “Teritorija pie Irbenāju ielas” 1.0.redakcijas  nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma  “Teritorija pie Irbenāju ielas” 1.0. redakcija (turpmāk – Lokālplānojums).

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. panta trešo daļu publiskā apspriešana norisinās neklātienes formā.

  • Publiskā apspriešana notiks no 01.12.2021. līdz 29.12.2021.
  • Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks videokonferences formātā Zoom platformā 13.12. plkst. 18:00.
  • Lai piedalītos publiskās apspriešanās sanāksmē, lūdzam reģistrēties, aizpildot pieteikuma veidlapu.

Piekļuves saite tiks nosūtītā uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.

Ar Lokālplānojuma redakciju elektroniskajā formātā var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv un Pašvaldības tīmekļa vietnē.

Lokālplānojuma pieejamība papīra formātā tiks nodrošināta tikai pēc iepriekšējās pieteikšanās:

  • Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes ēkā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ogres nov., LV-5052 (tālr. +371 65030202);
  • Pašvaldības centrālās administrācijas ēkā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV-5001 (tālr. +371 65071160);

Lai saņemtu konsultāciju, lūdzam sazināties ar Pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpisko plānotāju Jevgēniju Duboku: tālr. +371 65046174; e-pasta adrese: jevgenijs.duboks@ogresnovads.lv.

Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi publiskās apspriešanas laikā sūtami pa pastu vai iesniedzami Pašvaldības centrālajā administrācijā un Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldē.

Elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtami uz elektronisko pastu ogredome@ogresnovads.lv.

Priekšlikumus iespējams iesniegt arī Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv.