Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2020.gada 30.novembra lēmumu “Par lokālplānojuma zemes vienībai Plūmju ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota lokālplānojuma zemes vienībai Plūmju ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., (turpmāk – Lokālplānojums) 1.0.redakcija.

Publiskās apspriešanas sākuma datums – 2020.gada 15.decembris.

Ārkārtējās situācijas laikā Lokālplānojuma publiskā apspriešana īstenojama neklātienes formā.

Pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas Lokālplānojuma publiskā apspriešana turpināma ne mazāk kā divas nedēļas, organizējot publiskās apspriešanas sanāksmi. Informācija par Lokālplānojuma publisko apspriešanu klātienē, t.sk. publiskās apspriešanas beigu datumu, publiskās apspriešanas sanāksmi un lokālplānojuma materiālu pieejamību papīra formātā tiks publicēta Pašvaldības tīmekļa vietnē, Pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ogrēnietis” un TAPIS pēc attiecīgo normatīvo aktu pieņemšanas.

Lokālplānojuma materiāli elektroniskajā formātā pieejami Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Pašvaldības interneta vietnē www.ogresnovads.lv.

Lokālplānojuma materiālu pieejamība papīra formātā tiks nodrošināta pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas Pašvaldības centrālās administrācijas un Ogresgala pagasta pārvaldes ēkas telpās.

Lai saņemtu konsultāciju, lūdzam sazināties ar Pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Infrastruktūras veicināšanas nodaļas telpisko plānotāju – galveno speciālistu lauku infrastruktūras jautājumos Jevgēniju Duboku:

Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā sūtāmi pa pastu vai iesniedzami:

  1. Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV – 5001.
  2. Ogresgala pagasta pārvaldē, Bumbieru ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041.
  3. Elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu ogredome@ogresnovads.lv, norādot “Lokālplānojums zemes vienībai Plūmju ielā 9”.

Pievienotie faili