Plūmju 9

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2020.gada 30.novembra lēmumu “Par lokālplānojuma zemes vienībai Plūmju ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota lokālplānojuma zemes vienībai Plūmju ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., (turpmāk – Lokālplānojums) 1.0.redakcija.

Ar lokālplānojumu tiek radīti priekšnoteikumi zemes vienības Plūmju ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., attīstībai savrupmāju apbūvei. Lokālplānojuma risinājumi paredz grozīt Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024. gadam, mainot funkcionālo zonu Lauksaimniecības teritorija uz Savrupmāju apbūves teritorija un Transporta infrastruktūras teritorija.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. panta trešo daļu lokālplānojuma publiskā apspriešana norisinās neklātienes formā.

Publiskā apspriešana norisināsies līdz 2021. gada 12. maijam.

Sanāksme par Lokālplānojuma risinājumiem videokonferences formātā zoom platformā notiks 2021. gada 5. maijā plkst. 17:30. Lai piedalītos šajā sanāksmē lūdzam reģistrēties, aizpildot pieteikuma veidlapu.

Piekļuves saite tiks nosūtīta uz anketā norādīto e-pasta adresi.

Lokālplānojuma materiāli elektroniskajā formātā pieejami Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17617.

Lokālplānojuma materiālu pieejamība papīra formātā tiks nodrošināta laika periodā no 2021. gada 14. aprīļa līdz 12. maijam tikai pēc iepriekšējās pieteikšanās:

  1. Pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” ēkā, Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., iepriekš piesakoties pa tālr. Nr. +371 65046174;
  2. Ogresgala pagasta pārvaldes ēkā, Bumbieru ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041, piesakoties pa tālr. +371 65035124.

Lai saņemtu konsultāciju (attālināti vai klātienē), lūdzam sazināties ar Pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Infrastruktūras veicināšanas nodaļas telpisko plānotāju – galveno speciālistu lauku infrastruktūras jautājumos Jevgēniju Duboku: tālr.: +371 65046174, e-pasta adrese: jevgenijs.duboks@ogresnovads.lv.

Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā sūtāmi pa pastu vai iesniedzami:

  1. Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV – 5001.
  2. Ogresgala pagasta pārvaldē, Bumbieru ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041.
  3. Elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu ogredome@ogresnovads.lv, norādot “Lokālplānojums zemes vienībai Plūmju ielā 9”.

Pievienotie faili