Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2021.gada 20.maija lēmumu “Par lokālplānojuma zemes vienībai Rīgas ielā 45, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota lokālplānojuma zemes vienībai Rīgas ielā 45, Ogrē, Ogres nov., (turpmāk – Lokālplānojums) 1.0.redakcija.

Lokālplānojums izstrādāts nolūkā radīt priekšnoteikumus zemes vienības Rīgas ielā 45, Ogrē, Ogres nov., (turpmāk –Zemes vienība) attīstībai kā Ogres pilsētas reprezentācijas vietai, simbolizējot Ogri kā modernu, inovatīvu un plaukstošu kūrortpilsētu.

Lokālplānojuma risinājumi paredz saglābāt Ogres novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam noteikto funkcionālo zonu Tehniskās apbūves teritorija, precizējot teritorijas izmantošanas veidus un apbūves parametrus. Lokālplānojums paver iespējas pārbūvēt uz Zemes vienības esošo būvi – bijušo Ogres trikotāžas kombināta ūdens sūkņu staciju, kas arī turpmāk kalpos kā hidrobūve (Rīgas HES ūdenskrātuves aizsargdambja konstruktīva daļa), par daudzfunkcionālo pakalpojumu objektu.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. panta trešo daļu lokālplānojuma publiskā apspriešana norisinās neklātienes formā.

Publiskās apspriešanas laiks

Publiskā apspriešana norisināsies no 2021. gada 29. maija līdz 26. jūnijam. Sanāksme par Lokālplānojuma risinājumiem videokonferences formātā zoom platformā notiks 2021. gada 10. jūnijā plkst. 18:00. Lai piedalītos šajā sanāksmē lūdzam reģistrēties, aizpildot pieteikuma veidlapu.

Lokālplānojuma materiāli elektroniskajā formātā pieejami Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17639).

Lokālplānojuma materiālu pieejamība papīra formātā tiks nodrošināta tikai pēc iepriekšējās pieteikšanās Pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” ēkā, Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., piesakoties pa tālr. Nr. +371 65046174.

Lai saņemtu konsultāciju (attālināti vai klātienē), lūdzam sazināties ar Pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Infrastruktūras veicināšanas nodaļas telpisko plānotāju – galveno speciālistu lauku infrastruktūras jautājumos Jevgēniju Duboku: tālr.: +371 65046174, e-pasta adrese: jevgenijs.duboks@ogresnovads.lv.

Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā sūtāmi pa pastu vai iesniedzami:

  1. Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV – 5001.
  2. Elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu ogredome@ogresnovads.lv, norādot “Lokālplānojums zemes vienībai Rīgas ielā 45”.

Pievienotie faili