Paredzētās darbības nosaukums: SIA „Baltic Pork” cūku audzēšanas kompleksa „Rukši” pārbūve Lauberes pagastā, Ogres novadā.

Ierosinātājs: SIA „Baltic Pork”, reģ. Nr. 40003486540.

Iespējamās paredzētās darbības vietas: Paredzētā darbība tiks īstenota zemes vienības ar kadastra Nr. 7460 002 0119 teritorijā.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2019. gada 12. decembra lēmums Nr. 5-02/12.

Paredzētās darbības apraksts: Paredzētā darbība ir cūku audzēšanas kompleksa „Rukši” pārbūve, palielinot nobarojamo cūku turēšanas vietu skaitu līdz 30 000 vietām. Paredzētās darbības ietvaros netiek plānota esošā kompleksa teritorijas paplašināšana.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) no 20. līdz 24. aprīlim. Videoprezentācija būs pieejama ŠEIT. Sūtīt jautājumus, kas radušies noskatoties prezentāciju, varēs uz e-pasta adresi ruksi@environment.lv. Atbildes uz sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem (atbildot uz sūtītāju e-pastiem) par paredzēto darbību tiks sniegtas līdz 24. aprīļa plkst. 17.00. Iesūtītie jautājumi un atbildes tiks publicētas tīmekļa vietnē www.environment.lv pēc attālinātās sanāksmes noslēguma.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2020. gada 28. aprīlim Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: +371 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv.

Publikācija laikrakstā: Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu publicēts 2020. gada 8. aprīlī laikrakstā „Ogres Vēstis Visiem” Nr. 28 (1016).

Ar sākotnējās sabiedriskās apspriešanas materiāliem var iepazīties šeit:

Pievienotie faili