Lai uzlabotu satiksmes infrastruktūru, Ogres novada pašvaldība gatavojas pārbūvēt Egļu ielu un Kadiķu ielu Ogrē, 2020. gadā tiks izstrādāts šo ielu pārbūves projekts.

Būvniecības ieceres īstenošanai paredzēta koku ciršana minētajās ielās.

Pamatojoties uz 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu un Ogres novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošo noteikumu Nr. 49/2013 “Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā” 20.punktu, publiskajai apspriešanai tiek nodota šādu kokaugu ciršana.

Egļu ielā:

  • Parastā liepa, kur stumbra diametrs ir 30 cm;
  • Parastās egles, kur stumbra diametri ir 35, 25, 2x20, 35 cm;
  • Parastās kļavas, kur stumbra diametri ir 2x20 cm.

Kadiķu ielā:

  • Parastā apse, kur stumbra diametri ir 20, 25 cm;
  • Trauslais vītols, kur stumbra diametri ir 6x20 cm;
  • Āra bērzs, kur stumbra diametri ir 2x25, 2x30, 2x20 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 24.01.2020. līdz 07.02.2020. Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt līdz 07.02.2020. Ogres novada pašvaldībā Brīvības ielā 33, Ogrē, LV-5001, vai nosūtīt pa e-pastu: ogredome@ogresnovads.lv.

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem iespējams Ogres novada pašvaldībā Brīvības ielā 33, Ogrē, pie Būvvaldes vides speciālistes Ivetas Štāles, tālr. +371 65071172.