Ogres muzikālā teātra projekts - vizualizācija

SITUĀCIJAS SKAIDROJUMS

Projekts paredz esošās Brīvības ielas posma pārbūvi par gājēju ielu, autostāvvietas izbūvi, rotaļlaukuma izbūvi, esošā Tautas nama pārbūvi par Muzikālo teātri un jaunas piebūves būvniecību (ar projekta aprakstu var iepazīties šeit).

Brīvības ielas pārbūve šo ielu daļēji pārorganizēs par gājēju ielu, saglabājot autotransporta kustību vienā virzienā posmā no Skolas ielas līdz Grīvas prospektam. Lai šajā posmā izveidotu nepārprotamu ielas nozīmes dominanci – gājējs, – palielinot gājējiem paredzēto zonu, organizējama maznozīmīgo, bīstamo un potenciāli bīstamo koku nociršana. Gājēju ielā paredzēta arī jaunu koku iestādīšana. Atsevišķu koku nociršana teritorijas attīstības vajadzībām paredzēta, veidojot rotaļlaukumu un autostāvvietu plānotajam muzikālajam teātrim. Muzikālā teātra apjoms skar esošos kokus, kurus plānots nocirst, kompensējot ar ekstensīvo zaļo jumta terasi uz plānotās ēkas jumta.

Kopumā projektā paredzēts veikt 66 koku nociršanu un 35 koku iestādīšanu. Tas nepieciešams, lai pielāgotu teritoriju jaunajām funkcijām, likvidētu bīstamos, potenciāli bīstamos un ilgtspējībai neatbilstošus kokus. Tas uzlabos pilsētvides kvalitāti, veicinās pilsētas infrastruktūras un kultūras attīstību, vienlaikus sniedzot iespēju kompensēt koku zaudējumus ar jaunu zaļo infrastruktūru.

Cērtamos kokus ir izvērtējuši un apstiprinājuši Ogres novada pašvaldības būvvaldes un Apstādījumu saglabāšanas komisijas speciālisti.

Tika veikta rūpīga dendroloģiskā koku izpēte, kuras laikā vairākkārt dabā tika apsekoti tie koki, kas tiks skarti projekta īstenošanas gaitā. Novērtējot kokus, tika ņemts vērā to fiziskais stāvoklis, vecumposms, vispārējā vitalitāte, ainaviskums un citi kritēriji. Atsevišķos gadījumos izpētes gaitā ar mērķi saglabāt noteiktus kokus tika pārplānoti projekta risinājumi. Atsevišķu koku saglabāšana nav iespējama, jo esošais stāvoklis jau tagad paredz to dzīvotspēju ne ilgāk kā 2 – 3 gadus, taču, uzsākot būvniecības procesu, tie var kļūt nestabili un potenciāli bīstami. Vairākiem kokiem tika konstatēti dobumi, iztrupējušas stumbra daļas – šādus kokus nedrīkst saglabāt, izbūvējot vietas, kur paredzēta intensīva gājēju plūsma.

Papildus projektētāja  ieplānotajai 35 koku stādīšanai, pašvaldība, kompensējot koku izciršanu, veiks papildu apzaļumošanas un koku stādīšanas pasākumus, iestādot pilsētvidē vēl 35 kokus.

Vērtīgajiem kokiem tiks izkopti vainagi, atbrīvojot tos no nokaltušajiem zariem.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 2.05.2024. līdz 16.05.2024. Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt Ogres novada pašvaldībā Ogrē, Brīvības ielā 33, vai nosūtīt pa e-pastu: ogredome@ogresnovads.lv līdz 16.05.2024. (ieskaitot).

Objekta adrese:

  • Brīvības ielas posmā no Rīgas ielas līdz Skolas ielai (kad. apz. 74010010399);
  • Brīvības ielā 3, Ogrē (kad. apz. 74010010691);
  • Rīgas ielā 15 – Muzikālais teātris (kad. apz. 74010010369).