Skolas ielas laukums

Ogres novada pašvaldība ir iecerējusi pārbūvēt Skolas ielu Ogrē. Būvprojekta nosaukums un adrese: ”Skolas ielas pārbūves būvprojekta izstrāde”, Skolas iela, Ogres pilsēta, kadastra apzīmējums 7401 001 0397.

Skolas iela ir maģistrālas funkcijas iela, kas nodrošina gan savienojošo, gan piekļūšanas un uzturēšanās funkciju. Ielas asfaltbetona segumā ir izveidojušās plaisas un bedres, līdz ar to radot papildu izdevumus tā uzturēšanas darbu veikšanai. Gājēju celiņiem laika gaitā seguma konstrukcijas kalpošanas laiks ir beidzies.

Būvniecības ieceres īstenošanai paredzēta koku ciršana Skolas ielā, Ogrē.

Pamatojoties uz 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Ogres novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošo noteikumu Nr.49/2013 "Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā" 20. punktu, publiskajai apspriešanai tiek nodota kokaugu ciršana: desmit gab. Parastās liepas, kur stumbra diametrs ir 50cm, 2x35cm, 7x45cm; viena Parastā zirgkastaņa, koka stumbra diametrs ir 40 cm.

Nocirsto koku vietā, labiekārtošanas zonā, tiks iestādīti kokaugi un izveidotas krūmu grupas.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 17.12.2019. līdz 02.01.2020. Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa e-pastu: ogredome@ogresnovads.lv) līdz 02.01.2020.Ogres novada pašvaldībā Ogrē, Brīvības ielā 33.

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem iespējams Ogres novada pašvaldībā Ogrē, Brīvības ielā 33 pie Būvvaldes vides speciālistes Ivetas Štāles, tālr. +371 65071172.

Pievienotie faili