Ogres novada pašvaldība plāno pārbūvēt esošo skolas ēku par sociālā dienesta ēku un sociālo pakalpojumu centru Suntažu ielā 2, Ogrē, Ogres nov.

Būvniecības ieceres īstenošanai cērtamie koki ir būvprojekta “Esošās ēkas pārbūve un jaunās ēkas izbūve Suntažu ielā 2, Ogrē” realizācijas ietvaros.

Pamatojoties uz 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu un Ogres novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošo noteikumu Nr. 49/2013 “Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā” 20. punktu, publiskajai apspriešanai tiek nodota koku ciršana:

  • Parastā kļava, kur stumbra diametrs ir 35, 50 cm;
  • Parastā priede, kur stumbra diametrs ir 3x55, 3x45, 2x60, 35, 2x20 cm;
  • Parastā egle, kur stumbra diametrs 45, 3x35, 2x20, 3x25, 2x40, 50cm ;
  • Parastā liepa, kur stumbra diametrs ir 55 un 60 cm;
  • Parastais ozols, kur stumbra diametrs ir 20 un 35 cm; bērzs, kur stumbra diametrs ir 25 cm.

Papildus nepieciešams izcirst kokus zem apbūves:

  • Parastā egle, kur stumbra diametrs 12x20, 4x25, 2x35, 2x55 cm;
  • Parastā priede, kur stumbra diametrs ir 3x35, 4x40, 2x50, 2x55, 60, 70 cm;
  • lapu koki, kur stumbra diametrs ir 20, 25, 30, 3x35 un 45 cm;
  • tūja, kur stumbra diametrs ir 20 cm.

Kopā nocērtamo koku skaits – 70. Projektēšanas beigu posmā un būvniecības procesa laikā, nocērtamo koku skaits var samazināties. Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 09.03.2021. līdz 29.03.2021.

Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt Ogres novada pašvaldībā Ogrē, Brīvības ielā 33 vai nosūtīt pa e-pastu: ogredome@ogresnovads.lv līdz 29.03.2021.

Papildu informācija

Pašvaldības galvenais uzstādījums būvprojekta “Esošās ēkas pārbūve un jaunās ēkas izbūve Suntažu ielā 2, Ogrē” izstrādātājiem bija salāgot teritorijas fizikālos lielumus ar sociālo funkciju izpildei nepieciešamajām apbūves prasībām, kas ietvertu esošo un projektējamo ēku un inženierbūvju būvapjomu, tai skaitā sporta zonu, rotaļu laukumu, transporta novietnes un kolektīvā dārza ierīkošanu.

Viena no prasībām bija izvērtēt esošo koku stāvokli atbilstoši teritorijā plānotajam funkcijām, lai varētu izvēlēties piemērotāko vietu projektā paredzēto būvju izvietojumam . Koku apsekošana tika veikt bezlapu stāvoklī, novērtējot atrodas plānotajās būvju teritorijās esošos kokus.

Suntažu ielā 2 paredzēto būvju funkcionālie risinājumi maksimāli pielāgoti personām ar funkcionālajām traucējumiem, tāpēc jaunbūve ir plānota kā vienstāva ēka ar vienkāršu plānojumu, kas pamatots uz universālā dizaina principiem, līdz ar to neizbēgami paredz nozāģēt daļu no teritorijā augošajiem kokiem. Pašvaldības speciālisti piedalījās teritorijas labiekārtojuma projekta koncepcijas izstrādē un, pamatojoties uz pieredzi citos pašvaldības objektos, kā arī uz pieredzi koku kopšanā Ogres pilsētā, spēja saglabāt būtisku daļu no sākotnēji nozāģēšanai nolemto koku kopskaita.

Iepriekšējo gadu laikā teritorijas Suntažu ielā 2 labiekārtošanā tikušas pieļautas kļūdas asfaltbetona ceļa seguma un žoga būvniecībā ap augošiem kokiem, kas veicinājis koku vitalitātes samazināšanos un sakņu bojāšanos. Daļa koku burtiski ieauguši žogā un asfaltbetona segumā, radot degradētas, nekoptas teritorijas kopskatu. Lai izbūvētu mūsdienu prasībām atbilstošas stāvvietas un kvalitatīvu žogu, respektējot zemes vienības robežas un inženiertīklu aizsargjoslas, paredzēts nozāģēt daļu no asfaltbetonā un žoga zonā augošajiem kokiem.

Pašvaldība izprot iedzīvotāju bažas par koku zāģēšanu, vienlaikus atgādinot, ka katra koka nozāģēšana ir bijusi rūpīgi pārdomāta. Jaunie labiekārtojuma un būvdarbu veikšanas risinājumi paredz esošo jauno koku un krūmu, kas nav topogrāfiski uzmērīti, aizsardzību būvdarbu laikā ar mērķi ļaut tiem augt vidē, kur tie, pateicoties labiekārtojuma risinājumiem, augs droši, veselīgi un neapdraudēti.

Pašvaldība informē, ka labiekārtojuma projekta ietvaros paredzēts stādīt jaunus kokus un krūmus, kas būs raksturīgi mežaparka apbūvei, kā, piemēram priedes, bērzus, korintes, lazdas, segliņus, hortenzijas, rododendrus, spirejas, bārbeles, dažādu grupu graudzāles uc.

Pašvaldība uzskata, ka teritorijas attīstības vīzija piešķirs jaunu arhitektonisko kvalitāti un standartus Suntažu ielas apkaimē, savukārt projektā paredzētie jauni apstādījumu plānošanas un ierīkošanas principi veicinās koku ilgtspēju un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos Suntažu ielas 2 teritorijā.