madliena aero

Paziņojums par vistu novietņu kompleksa – olu un olu produktu ražotnes izveides Ogres novada Madlienas pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētā darbība: Vistu novietņu kompleksa – olu un olu produktu ražotnes izveide Ogres novada Madlienas pagastā

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA “Gallusman” (reģ. Nr. 40103895261, juridiskā adrese: Tīnūžu šoseja 17, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052, tālrunis: +371 28449491, e-pasts: info@gallusman.eu)

Ziņojuma izstrādātāja: AS “VentEko” (reģ. Nr. 41203008864, juridiskā adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601)

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs 2018. gada 9. oktobrī ir pieņēmis lēmumu Nr.5-02/12 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu vistu novietņu kompleksa – olu un olu produktu ražotnes izveidei Ogres novada Madlienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Balti” (kadastra apz. 7468 011 0081) un “Cālīši” (kadastra apz. 7468 011 0083). Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laiks no 2018.gada 16. oktobra līdz 2018.gada 6. novembrim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laiks no 2019. gada 23. jūlija līdz 2019. gada 27. augustam. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sapulce tika organizēta 2019. gada 7. augustā plkst. 18:00 Madlienas kultūras nama “O divi” zālē, Madlienas pagastā, Ogres novadā.

“Vistu novietņu kompleksa – olu un olu produktu ražotnes izveides Ogres novada Madlienas pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums” sagatavots un iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2019. gada 10. oktobrī.

Ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem var iepazīties Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietnē – www.ogresnovads.lv un AS “VentEko” (kā ierosinātājas pilnvarotās personas) tīmekļa vietnē www.venteko.com

Ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem var iepazīties:

  1. Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietnē – www.ogresnovads.lv un AS “VentEko” (kā ierosinātājas pilnvarotās personas) tīmekļa vietnē www.venteko.com;
  2. Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas darba laikā;
  3. Madlienas pagasta pārvades ēkas 2.stāva vestibilā, “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., Madlienas pagasta pārvaldes darba laikā.

Pievienotie faili