Karte ar plānoto sakaru torņa atrašanās vietu

Tiek uzsākta publiskā apspriešana būvniecības iecerei, kas paredz telekomunikāciju sakaru torņa būvniecību, objekta adrese Stirnu iela 8, Ogre, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7401 004 0944.

Būvniecības iecere: “Telekomunikāciju sakaru tornis OGR19”.

Objekta adrese: Stirnu ielā 8, Ogrē, kadastra numurs 7401 004 0944.

Būvniecības ierosinātājs: SIA „TeleTower”, reģ. nr. 40103257495, Uriekstes iela 2A-24, Rīga.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA „TelPro”, reģ. nr. 40103569497, Gustava Zemgala gatve 71, Rīga.

Publiskās apspriešanas norise: no 2023. gada 29. marta līdz 2023. gada 28. aprīlim. Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV– 5001, līdz 28.04.2023. plkst. 17.00 vai elektroniski iesniegumi nosūtāmi uz elektroniskā pasta adresi ogredome@ogresnovads.lv līdz 28.04.2023. plkst. 23.59, norādot “Telekomunikāciju sakaru tornis OGR19”. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Būvniecības ieceres prezentācija: 18. aprīlī, plkst. 16:00 Ogres novada pašvaldības ēkā, Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov.