Pusdienas

Stājušies spēkā saistošie noteikumi par ēdināšanas maksas atvieglojumiem izglītojamajiem

Ar šī gada 1. septembri ir stājušies spēkā Ogres novada pašvaldības domes sēdē 26. augustā pieņemtie Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16/2021 “Par ēdināšanas pabalstu”.

Saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā pabalsts izglītības iestādē nodrošinātās ēdināšanas apmaksai tiek piešķirts izglītojamajam, kurš apgūst pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu izglītības iestādēs un kura dzīvesvieta deklarēta Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja ēdināšanas pakalpojumu neapmaksā valsts vai pašvaldība.

Saistošie noteikumi nosaka:

 • pabalsta apmēru;
 • pabalsta pieprasīšanas kārtību;
 • pabalsta piešķiršanas kārtību.

Ēdināšanas pabalsta apmērs  pirmskolas izglītības iestādes izglītojamajiem

Pabalstu 100% apmērā no pašvaldības noteiktās ēdināšanas maksas ir tiesības saņemt pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamajam, uz kuru attiecināms vismaz viens no šādiem kritērijiem:

 • ir noteikta invaliditāte;
 • izglītojamā mājsaimniecībai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Pabalstu 50% apmērā no pašvaldības noteiktās ēdināšanas maksas ir tiesības saņemt pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamajam, uz kuru attiecināms vismaz viens no šādiem kritērijiem:  

 • izglītojamā mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam Bērnu tiesību aizsardzības likuma izpratnē, visi mājsaimniecības locekļi ir deklarēti novadā, dzīvo vienā mājsaimniecībā un pilngadību ieguvušais bērns augstāko izglītību apgūst pilna laika studiju programmā un nav darba attiecībās;
 • izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu.

Ēdināšanas pabalsta apmērs  izglītojamajam, kurš apgūst vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu

Pabalstu 100% apmērā no pašvaldības noteiktās pusdienu maksas ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš apgūst vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu un uz kuru attiecināms vismaz viens no šādiem kritērijiem:

 • izglītojamajam ir noteikta invaliditāte;
 • izglītojamā mājsaimniecībai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
 • izglītojamā mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam. Bērnu tiesību aizsardzības likuma izpratnē, visi mājsaimniecības locekļi ir deklarēti novadā, dzīvo vienā mājsaimniecībā un pilngadību ieguvušais bērns augstāko izglītību apgūst pilna laika studiju programmā un nav darba attiecībās;
 • izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu;
 • izglītojamais apgūst izglītības programmu izglītības iestādē, tās struktūrvienībā vai filiālē, kurā kārtējā gada 31. maijā ir mazāk nekā 150 izglītojamie un kura atrodas novada pagastā, kura deklarēto iedzīvotāju blīvums saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem ir mazāks nekā 10 iedzīvotāji uz kvadrātkilometru. Pēc šī nosacījuma 2021./22. mācību gadā  pusdienu maksas atvieglojumu 100% apmērā saņems izglītojamie pamata un vidējās izglītības pakāpē, kuri mācās izglītības iestādēs, to filiālēs vai struktūrvienībās, kas atrodas Birzgales, Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Mazozolu, Meņģeles vai Taurupes pagastā.

Ēdināšanas pabalsta pieprasīšanas kārtība

Lai saņemtu ēdināšanas maksas atvieglojumus, izglītojamā likumiskajam pārstāvim:

 • jāiesniedz iesniegums par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu tuvākajā Ogres novada Sociālā dienesta klientu apkalpošanas vietā vai elektroniski atbilstoši elektronisko dokumentu aprites kārtībai (pieteikuma veidlapas pieejamas Ogres novada pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv/lv/pakalpojumi/edinasanas-pabalsts)
 • ja, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā, ir jāuzrāda bāriņtiesas lēmums.

Ja izglītojamais atbilst kritērijam par mazapdzīvotu pagastu, izglītojamā likumiskajam pārstāvim nav jāiesniedz iesniegums par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu.

ATGĀDINĀJUMS! Ja pieteikums jau ir iesniegts pirms šo noteikumu stāšanās spēkā un ēdināšanas pabalsta  apmērs sakrīt ar līdzšinējos saistošajos noteikumos noteikto apmēru, tad atkārtots pieteikums nav jāiesniedz.

Pabalsta piešķiršana kārtība

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu, ja izglītojamais atbilst noteikumos noteiktajiem nosacījumiem pabalsta saņemšanai, sociālais dienests pieņem 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas no izglītojamā likumiskā pārstāvja.

Pabalstam piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti:

 • ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam, kas nodrošina ēdināšanu attiecīgajā izglītības iestādē, pamatojoties uz tā sagatavotu rēķinu;
 • novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēm, ja izglītības iestāde ēdināšanu nodrošina, nepiesaistot ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju, pamatojoties uz pilsētas un pagasta pārvaldes sagatavotu atskaiti;
 • izglītojamā pārstāvim uz viņa iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu, ja izglītojamais mācās izglītības iestādē ārpus novada pēc iesniegtajiem ēdināšanas apmaksas attaisnojuma dokumentiem. Ēdināšanas apmaksas attaisnojuma dokumenti dienestā jāiesniedz mēneša laikā no to izrakstīšanas datuma.