Publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaundīķīši”, Ogresgala pag., Ogres nov., 1.0.redakcija.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumu “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaundīķīši”, Ogresgala ciemā, Ogresgala pag., Ogres nov. 1.0.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaundīķīši”, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra Nr. 74800040073, 1.0.redakcija (turpmāk – Detālplānojums).

Publiskās apspriešanas norises vieta un laiks

Publiskā apspriešana norisināsies no 2020.gada 6.janvāra līdz 3.februārim.

Sanāksme par Detālplānojuma 1.0.redakcijas risinājumiem notiks 2020.gada 21.janvārī plkst. 18:00 Ogresgala tautas nama Mazajā zālē (1.stāvā), Bumbieru ielā 9, Ogresgala pag., Ogres nov. Sanāksmē piedalīsies Detālplānojuma izstrādātājs – SIA “AR ASIS”.

Materiālu pieejamība

Ar Detālplānojuma materiāliem iespējams iepazīties:

  1. Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4318);
  2. Ogresgala pagasta pārvaldes ēkas 2. stāva vestibilā, Bumbieru ielā 9, Ogresgala pag., Ogres nov., pagasta pārvaldes darba laikā;
  3. Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkas 4. stāva vestibilā, Brīvības ielā 33, Ogre, Ogres nov., Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas darba laikā.

Apmeklētāju pieņemšana

Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Infrastruktūras veicināšanas nodaļas telpiskās attīstības plānotājs Jevgēnijs Duboks apmeklētājus pieņem Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., otrdienās plkst. 15.00 – 18.00 un ceturtdienās plkst. 15.00 – 17.00. Konsultācijas pa tālruni +371 65046174.

Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi līdz 2020.gada 3.februārim (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami:

1. Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogre, Ogres nov., LV – 5001.

2. Ogresgala pagasta pārvalde, Bumbieru ielā 9, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041.

Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

3. Elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu ogredome@ogresnovads.lv, norādot “Detālplānojums Ogresgala pag.”.

Pievienotie faili