Publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota detālplānojuma zemes vienībai Amatnieku ielā 40, Ogrē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7401 004 0928, 1.0.redakcija.

Pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra lēmumu “Par detālplānojuma zemes vienībai Amatnieku ielā 40, Ogrē, Ogres nov., 1.0.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota detālplānojuma zemes vienībai Amatnieku ielā 40, Ogrē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7401 004 0928, (turpmāk – Detālplānojums) 1.0.redakcija.

Publiskās apspriešanas norises vieta un laiks

Publiskā apspriešana norisināsies no 2020.gada 5.februāra līdz 4.martam.

Sanāksme par Detālplānojuma 1.0.redakcijas risinājumiem notiks 2020.gada 18.februārī plkst.18:00 Pašvaldības ēkas 3. stāva zālē Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov. Šajā sanāksmē piedalīsies Detālplānojuma izstrādātājs – SIA “I.Projekts”.

Materiālu pieejamība

Ar Detālplānojuma materiāliem iespējams iepazīties:

  1. Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_12555 );
  2. Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkas 4. stāva vestibilā, Brīvības ielā 33, Ogre, Ogres nov., Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas darba laikā.

Apmeklētāju pieņemšana

Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Infrastruktūras veicināšanas nodaļas telpiskais plānotājs – galvenais speciālists lauku infrastruktūras jautājumos Jevgēnijs Duboks apmeklētājus pieņem Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., otrdienās plkst. 15.00 – 18.00 un ceturtdienās plkst. 15.00 – 17.00. Konsultācijas pa tālruni +371 65046174.

Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi līdz 2020.gada 4.martam (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami:

1. Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogre, Ogres nov., LV – 5001.

Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

2. Elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu ogredome@ogresnovads.lv, norādot “Detālplānojums zemes vienībai Amatnieku ielā 40”.

Pievienotie faili