Publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām, 1.0. redakcija un Vides pārskats.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2019. gada 18. aprīļa lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes gabaliem ar kad. apz. 74680110066, 74680110038, 74680110077 un 74680110005 Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām” un 1.0. redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām (turpmāk – Lokālplānojums), 1.0. redakcija un Vides pārskats.

Lokālplānojuma izstrādes laikā veikta zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 74680110066, 74680110038, 74680110077 apvienošana, izveidojot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 74680110081 (ietilpst nekustamā īpašuma “Balti” (kadastra numurs 74680110022) sastāvā), savukārt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74680110005 tika atdalīta Lokālplānojuma teritorijā ietilpstošā daļa, izveidojot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 74680110083 (ietilpst nekustamā īpašuma “Cālīši” (kadastra numurs 74680110085) sastāvā).

Publiskās apspriešanas norises vieta un laiks

Publiskā apspriešana norisināsies no 2019. gada 30.aprīļa līdz 28. maijam.

Sanāksme par Lokālplānojuma 1.0. redakcijas risinājumiem un Vides pārskatu notiks 2019. gada 14. maijā plkst. 17.00 Madlienas pagasta Kultūras namā (Odivi zālē), Madlienas pag., Ogres nov. Šajā sanāksmē piedalīsies lokālplānojuma autors SIA “Reģionālie projekti”.

Materiālu pieejamība

Ar Lokālplānojuma materiāliem un Vides pārskatu var iepazīties:

  1. Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12937;
  2. Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/publiska_apspriesana/2019/ ;
  3. Ogres novada pašvaldības ēkas 4. stāva vestibilā, Brīvības ielā 33, Ogre, Ogres nov., Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas darba laikā;
  4. Madlienas pagasta pārvades ēkas 2.stāva vestibilā, “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., Madlienas pagasta pārvaldes darba laikā.

Apmeklētāju pieņemšana

  1. Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Infrastruktūras veicināšanas nodaļas telpiskās attīstības plānotājs Jevgēnijs Duboks apmeklētājus pieņem Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., otrdienās plkst. 15.00 – 18.00 un ceturtdienās plkst. 15.00 – 17.00. Konsultācijas pa tālruni +371 65046174.
  2. Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš apmeklētājus pieņem Madlienas pagasta pārvaldes ēkā, “Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., pirmdienās plkst. 9.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00.

Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi līdz 2019. gada 28. maijam (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami:

  1. Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogre, Ogres nov., LV – 5001.
  2. Madlienas pagasta pārvaldē, “Pagastmāja", Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV – 5045.
  3. Elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu ogredome@ogresnovads, norādot “Lokālplānojums Madlienas pag.”.

Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Pievienotie faili