Publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” grozījumu 1.0. redakcija.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2018. gada 20. decembra lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” grozījumu 1.0. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (turpmāk – Lokālplānojums) grozījumu 1.0.redakcija.

Publiskās apspriešanas norises vieta un laiks

Publiskā apspriešana norisināsies no 2019. gada 9. janvāra līdz 6. februārim.

Sanāksme par Lokālplānojuma grozījumu 1.0.redakcijas risinājumiem notiks 2019. gada 1. februārī plkst. 17.00 Ogres novada pašvaldības ēkas 3. stāva zālē Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov. Šajā sanāksmē piedalīsies lokālplānojuma grozījumu autors SIA “Arhitekta Edgara Bērziņa birojs”.

Materiālu pieejamība

Ar Lokālplānojuma grozījumu materiāliem var iepazīties:

  1. Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12587);
  2. Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietnē (http://www.ogresnovads.lv);
  3. Ogres novada pašvaldības ēkas 4.stāva vestibilā, Brīvības ielā 33, Ogre, Ogres nov., Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas darba laikā.

Apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vieta un laiks

Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Infrastruktūras veicināšanas nodaļas telpiskās attīstības plānotājs Jevgēnijs Duboks apmeklētājus pieņem Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., otrdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 17.00. Konsultācijas pa tālruni +371 65046174.

Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi līdz 2019. gada 6. februārim (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV-5001. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs. Elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu ogredome@ogresnovads, norādot “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Pievienotie faili