viz_bilde_25092019

Publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma zemes vienībai Ikšķiles ielā 2, Ogrē, Ogres nov., 1.0.redakcija.

Pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2019.gada 19.septembra lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai Ikšķiles iela 2, Ogrē, Ogres nov., kā teritorijas plānojuma grozījumi” nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma zemes vienībai Ikšķiles ielā 2, Ogrē, Ogres nov. (turpmāk – Lokālplānojums), 1.0.redakcija.

Publiskās apspriešanas norises vieta un laiks

Publiskā apspriešana norisināsies no 2019.gada 30.septembra līdz 29.oktobrim.

Sanāksme par Lokālplānojuma 1.0.redakcijas risinājumiem notiks 2019.gada 8.oktobrī plkst. 18:00 Pašvaldības ēkas 3. stāva zālē Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov. Šajā sanāksmē piedalīsies Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “Metrum”.

Materiālu pieejamība

Ar Lokālplānojuma materiāliem iespējams iepazīties:

  1. Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14953);
  2. Pašvaldības tīmekļa vietnē (http://www.ogresnovads.lv/);
  3. Pašvaldības ēkas 4. stāva vestibilā, Brīvības ielā 33, Ogre, Ogres nov., Pašvaldības centrālās administrācijas darba laikā.

Apmeklētāju pieņemšana

Pašvaldības Centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Infrastruktūras veicināšanas nodaļas telpiskās attīstības plānotājs Jevgēnijs Duboks apmeklētājus pieņem Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., otrdienās plkst. 15.00 – 18.00 un ceturtdienās plkst. 15.00 – 17.00. Konsultācijas pa tālruni +371 65046174.

Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi līdz2019. gada 29.oktobrim (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami:

1. Pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogre, Ogres nov., LV – 5001.

Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

2. Elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu ogredome@ogresnovads, norādot “Lokālplānojums zemes vienībai Ikšķiles ielā 2”.

Pievienotie faili