Ludmila Sokolova

Par pašaizliedzīgu darbu izglītības jomā, sabiedrības integrācijas veicināšanā un nopelniem Latvijas valsts labā Ludmilai Sokolovai 2003. gadā piešķīra V šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

Ludmila Sokolova (06.07.1945.) dzimusi Maskavā. Ogrē dzīvo kopš 1954. gada. Te viņa absolvēja Ogres 1.vidusskolu, vēlāk uzsāka darba gaitas, strādājot par pionieru vadītāju. 1972. gadā krievu valodas un literatūras pedagoģe pārcēlās uz jaunuzcelto Jaunogres vidusskolu, pēc tam darba gaitas turpināja Rīgas 16. un 45. vidusskolā.

L.Sokolova 80. gadu vidū neilgu laiku strādāja Latvijas Kompartijas Ogres rajona komitejā par skolu instruktori, bet 1985. gadā viņu ievēlēja par Ogres rajona izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieci. 1991.gadā L.Sokolova atgriezās pedagoģiskajā darbā, uzņemoties Jaunogres vidusskolas vadību (vadīja to līdz 2016. gada augustam).

Direktore rūpējusies ne tikai par savas skolas tehniskās un mācību materiālās bāzes nostiprināšanu un modernizēšanu, bet nerimstoši gādājusi par augstu pedagoģiskā procesa kvalitātes nodrošināšanu mazākumtautību skolā. Pateicoties direktores nelokāmajai nostājai un prasīgumam, skolā augstā līmenī tiek mācīta latviešu valoda.

L.Sokolova ar savu personisko paraugu iedvesmoja skolas pedagogus latviešu valodas kā valsts valodas ieviešanu mācību priekšmetu apguvē. Bilingvālās mācību metodes izmantošana Jaunogres vidusskolā kļuva par vienu no atbalsta izglītības iestādēm Latvijā. Šīs skolas pedagogi strādāja par multiplikatoriem, palīdzot citu mazākumtautību skolu skolotājiem šīs metodes ieviešanā, tādējādi veicinot latviešu valodas pozīciju nostiprināšanos un mazākumtautību iedzīvotāju integrēšanos Latvijas sabiedrībā.

Skolas direktore un pedagogi ir devuši milzīgu ieguldījumu darbā ar skolēnu vecākiem, veicinot viņu integrāciju sabiedrībā, palīdzot apgūt latviešu valodu un kļūt par Latvijas Republikas pilsoņiem. Kopā ar pedagogiem saviem vecākiem latviešu valodu palīdz apgūt arī skolēni. Visiem skolas skolēniem ir iespēja izpaust savas dotības un radošo dzirksti arī interešu izglītības pulciņos un ārpusstundu pasākumos. Jaunogres vidusskola ir viena no visaktīvākajām jaunsargu kustībā. Pedagogi un skolēni pastāvīgi iesaistās dažādos Latvijas mēroga un starptautiskos projektos, ir izveidojusies cieša sadarbība ar skolām Polijā, Krievijā, Lietuvā un Francijā.

Jaunogres vidusskolā ir noteiktas tradīcijas – notiek teātra dienas, intelektuālas sacensības, diskusiju vakari, talantu konkursi, klases dodas ekskursijās. Jaunogres vidusskolas jaunieši vāc un apkopo savas skolas un pilsētas nozīmīgākos notikumus.

L. Sokolova Jaunogres vidusskolu izveidojusi par skolu ar stiprām tradīcijām un spēcīgu vārdu. Vairākkārt direktore ievēlēta par Ogres novada domes deputāti.

L. Sokolovai par pašaizliedzīgu darbu izglītības jomā, sabiedrības integrācijas veicināšanā un nopelniem Latvijas Valsts labā 2003. gadā piešķīra V šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.