Datums 24. novembris, 2022
Laiks9.00
Vieta Ogre, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē
Ogres novada pašvaldība konf

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS

DOMES SĒDE

Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē

2022. gada 24. novembris

Plkst. 9.00 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1. Par darba kārtības apstiprināšanu, iekļaujot astoņus papildus jautājumus. Ziņo Egils Helmanis

2. Par saistošo noteikumu Nr.___/2022 ”Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.16/2021  “Par ēdināšanas pabalstu”” pieņemšanu. Ziņo Sarmīte Ozoliņa

3. Par dzīvokļa īpašuma “Vecā skola” -1, Ķeipenes pagastā, Ogres novadā atsavināšanu. Ziņo Vilnis Sirsonis

4. Par dzīvokļa īpašuma “Vecā skola” -2, Ķeipenes pagastā, Ogres novadā atsavināšanu. Ziņo Vilnis Sirsonis

5. Par dzīvokļa īpašuma “Vecā skola” - 3, Ķeipenes pagastā, Ogres novadā atsavināšanu. Ziņo Vilnis Sirsonis

6. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu. Ziņo Vilnis Sirsonis

7. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu. Ziņo Vilnis Sirsonis

8. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu. Ziņo Vilnis Sirsonis

9. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu. Ziņo Vilnis Sirsonis

10. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0681  Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo Valdis Ancāns

11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas iela 14 - 1, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo Dzintars Žvīgurs

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas iela 14 - 7, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo Dzintars Žvīgurs

13. Par nedzīvojamo telpu Lindes ielā 2, Birzgalē, Birzgales pag., Ogres nov., nomas līguma Nr. BPP/3-1/12/2 pagarināšanu un nomas maksas noteikšanu. Ziņo Diāna Arāja

14. Par nekustamā īpašuma “Kaijas”, Ogresgala pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo Žanete Pilmane

15. Par nekustamā īpašuma “Viļumi”, Lēdmanes pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo Žanete Pilmane

16. Par īpašuma tiesību atjaunošanu. Ziņo Žanete Pilmane

17. Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu. Ziņo Inese Leimane

18. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Ogres novada  administratīvajā teritorijā. Ziņo Iveta Štāle

19. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Ogres novada  administratīvajā teritorijā. Ziņo Iveta Štāle

20. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Ogres novada  administratīvajā teritorijā. Ziņo Iveta Štāle

21. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Ogres novada  administratīvajā teritorijā. Ziņo Iveta Štāle

22. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Ogres novada  administratīvajā teritorijā. Ziņo Iveta Štāle

23. Par atļauju sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Baltic Fenster” veikt nebīstamo plastmasas atkritumu reģenerācijas darbības nekustamajā īpašumā Ikšķiles ielā 4, Ogrē, Ogres nov.. Ziņo Jevgēnijs Duboks

24. Par Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam 2.1.redakcijas,  Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam 2.1. redakcijas un Vides pārskata apstiprināšanu. Ziņo Jevgēnijs Duboks

25. Par atļauju veikt atkritumu apsaimniekošanu nekustamajā īpašumā “Rudzlauki”, Ogresgala pag., Ogres nov.. Ziņo Jevgēnijs Duboks

 

Papildus iekļautie jautājumi:

1. Par Ogres novada pašvaldības Ķeguma pirmsskolas izglītības iestādes  “Gaismiņa”  maksas pakalpojumu izcenojumu  apstiprināšanu. Ziņo Aiva Ormane

2. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim [..]. Ziņo Aija Mežale

3. Par nedzīvojamo telpu Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., nomas maksas noteikšanu. Ziņo Aiva Ormane

4. Par Metu konkursu “Sanatorijas “Ogre” ēkas un teritorijas attīstība”. Ziņo Aija Romanovska

5. Par vienreizēja atbalsta piešķiršanu kurināmā iegādei. Ziņo Inese Leimane

6. Par Ilonas Ofmanes atbrīvošanu no Tomes pagasta pārvaldes vadītājas amata. Ziņo Antra Pūga

7. Par finansējuma piešķiršanu Ziemassvētku paciņu iegādei. Ziņo Igors Grigorjevs

8. Par Ogres novada pašvaldības domes deputātu un Ogres novada reliģisko lietu komisijas priekšsēdētāja komandējumu. Ziņo Antra Pūga

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                              E.Helmanis