Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
21
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Asistenta pakalpojums paredzēts personai ar invaliditāti, kura vēlas piedalīties pasākumos ārpus savas dzīvesvietas (piemēram, nokļūt darba vietā, izglītības iestādē vai institūcijās, kur tiek sniegti citi pakalpojumi) un kurai nepieciešama asistenta palīdzība šo ieceru veikšanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu asistenta pakalpojumu bērna likumiskais pārstāvis (vecāks ) vai pieaugušais ar I vai II invaliditātes grupu, vēršas Ogres novada sociālā dienestā un iesniedz šādus dokumentus:
  • Iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamību, kurā norāda bērna personas datus, likumiskā pārstāvja personas datus, nepieciešamā asistenta pakalpojuma apjomu, norāda stundu skaitu un dienas, kad asistenta pakalpojumu būs nepieciešams izmantot (ja tas ir zināms), asistentu, kas varētu veikt šo pienākumu;
  • Izziņas, kas apliecina cilvēka sabiedriskās aktivitātes:
  - darba devēja apliecinājums, ka cilvēks strādā;
  - mācību iestādes apliecinājums, ka cilvēks mācās;
  - dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ka cilvēks apmeklē attiecīgo institūciju;
  - institūcijas, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājumu par cilvēka dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai asistenta pakalpojums nepieciešams.
  • Pieaugušam cilvēkam ar I vai II grupas invaliditāti - Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību;
  • Bērnam ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam - VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  1. Pēc dokumentu iesniegšanas sociālais darbinieks izvērtē personas iesaisti pasākumos atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” minētajiem kritērijiem.
  2. Sociālais dienests mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas un pārbaudes pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
  • lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, nosakot asistenta pakalpojuma apjomu un ilgumu;
  • lēmumu par atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu.
  3. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas par asistenta pakalpojuma piešķiršanu slēdz līgumu ar asistenta pakalpojuma pieprasītāju un asistenta pakalpojuma sniedzēju. Līgumā nosaka asistenta pakalpojuma sniegšanas ilgumu, norēķinu un atskaišu iesniegšanas kārtību.

  Iesniedzot sociālajā centrā iesniegumu, pabalsta pieprasītājs un visi pilngadīgie ģimenes locekļi dod atļauju par visiem ģimenes locekļiem iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).

Saņemt pakalpojumu