Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija sniedz atzinumus un iesaka vecākiem (aizbildņiem, bāriņtiesai, ja bērns ievietots audžuģimenē) izglītojamajiem piemērotāko izglītības programmu vai mācību organizēšanu mājās.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāiesniedz dokumentu oriģināli:
  1.Vecāku iesniegums par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā;

  2.Ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes, un atzinums par izglītojamā redzi un dzirdi;

  3.Individuālais izglītības plāns vai izglītības iestādes sniegtā informācija, vai tās sagatavotais izglītojamā raksturojums, kuri izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes; Jāuzrāda dokumentu oriģināli:

  4. Izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāka vai pilnvarotās personas apliecinošs dokuments;

  5.Izglītojamā pedagoģiski psiholoģiskās izpētes materiāli, sekmju izraksts un liecība;

  6.Izglītojamā darba burtnīcas un viņa veiktie pārbaudes darbi matemātikā un dzimtajā valodā.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdē tiek izvērtētas izglītojamā intelektuālās spējas un mācīšanās traucējumu iemesli un ieteikta nepieciešamā izglītības programma vai mācību organizēšana mājās.

  Vecākiem (aizbildņiem) tiek izsniegts atzinums.

Saņemt pakalpojumu