Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Bērnu reģistrācija pirmsskolas izglītībai Ogres novadā notiek saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 2021. gada 16. decembra Saistošajiem noteikumiem Nr.30/2021 “Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurā īsteno pirmsskolas izglītības programmas”.

Bērnus reģistrēt uzņemšanai izglītības iestādēs var no brīža, kad bērnam izsniegta dzimšanas apliecība un reģistrēta deklarētā dzīvesvieta. Bērnu reģistrāciju veic bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis.

Bērnu rindā var pieteikt elektroniski vai klātienē

Vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim ir nodrošināta iespēja pieteikt pirmsskolas vecuma bērnu rindā uz visām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm (PII) un uz iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas (skolas):

 • Elektroniski to var izdarīt, izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv. Šajā portālā iespējams arī veikt izmaiņas savā pieteikumā;
 • Klātienē Ogres novada Izglītības pārvaldē, valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) vai atsevišķās izglītības iestādēs:
  • Ogres novada Izglītības pārvaldē Brīvības ielā 11, Ogre, Ogres novads, LV-5001
  • Ikšķiles VPVKAC Daugavas pr.34, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052
  • Tīnūžu VPVKAC "Kraujas", Tīnūžu pag., Ogres novads, LV-5015
  • Ķeguma VPVPKC Lāčplēša ielā 1, Ķegums, Ogres novads, LV-5020
  • Birzgales VPVPKC Lindes ielā 2, Birzgales pag., Ogres novads, LV-5033
  • Rembates VPVPKC Lielvārdes ielā 3, Rembates pag., Ogres novads LV-5016
  • Lielvārdes VPVPKC Raiņa ielā 11A, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070
  • Ogresgala KAC Bumbieru ielā 9, Ogresgala pag., Ogres novads, LV-5041
  • Jumpravas pamatskolā Ozolu ielā 14, Jumpravas pagasts, Ogres novads LV-5022
  • Lēdmanes pamatskolā Lēdmanē, Ogres novads, LV-5011
  • Ķeipenes pamatskolā Ziedu ielā 3, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062
  • Madlienas PII “Taurenītis” “Taurenīši”, Madlienas pagasts, Ogres novads, LV-5045
  • Suntažu vidusskolā Suntažu pagasts, Ogres novads, LV-5060
  • Taurupes pamatskolā "Taurupes vidusskola", Taurupe, Taurupes pagasts, Ogres novads, LV-5064

Veicot reģistrāciju klātienē, vecāks aizpilda pieteikumu par bērna reģistrāciju (1. pielikums) vai pieteikumu par izmaiņām bērna reģistrācijā (2. pielikums) un uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet likumiskais pārstāvis arī dokumentus, kas apliecina likumiskā pārstāvja statusu.

Veicot reģistrāciju, bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis saņem apstiprinājumu par pieteikuma reģistrēšanu un pieteikuma reģistrācijas kodu.  Veicot izmaiņas reģistrā, tiek saglabāts sākotnējais reģistrācijas datums un pieteikuma reģistrācijas kods.

Izmaiņas reģistrā par bērnu, kurš pirmsskolas izglītības programmas apguvi uzsāks nākamā gada 1. septembrī, veicamas ne vēlāk kā kārtējā gada 15. maijā.

Sešas prioritātes – priekšrocības uzņemšanai izglītības iestādē

Veicot reģistrāciju, iespējams norādīt ne vairāk kā četras vēlamās izglītības iestādes prioritārā secībā, kā arī atzīmēt kādu no prioritātēm, ja tāda ir. Ogres novada pašvaldība ir noteikusi sešas prioritātes, kas nodrošina priekšrocības uzņemšanai izglītības iestādē, un tās ir:

 • bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas vai tiesības gūt priekšrocības bērna uzņemšana izglītības iestādē;
 • bērnam ir nodibināta aizbildniecība, un aizbildņa dzīvesvieta deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā;
 • bērniem, kuriem uzsākot mācības izglītības iestādē, šo izglītības iestādi apmeklē vēl kāds no bērna mājsaimniecības bērniem;
 • ģimenē vienlaikus dzimuši divi vai vairāki bērni;
 •  bērns ir no daudzbērnu ģimenes;
 • kāds no vecākiem vai likumiskais pārstāvis ir pedagogs Ogres novada pašvaldības izglītības iestādē.

Ja pieteikumā tiek norādīta kāda no prioritātēm, līdz kārtējā gada 15. maijam  nepieciešams iesniegt papildu dokumentus, kas šo pazīmi apliecina. Dokumentus klātienē var iesniegt Ogres novada Izglītības pārvaldē, kādā no VPVKAC vai iepriekš norādītajās izglītības iestādēs, vai elektroniski uz e-pastu: izglitiba@ogresnovads.lv

Pieteikumu par bērna izslēgšanu no reģistra (3. pielikums) var iesniegt jebkurā laikā.

Bērnu uzņemšanas kārtība

Saistošie noteikumi paredz, ka izglītības iestāžu vadītāji līdz katra gada 1. martam informē Izglītības pārvaldi par nākamā mācību gada 1. septembrī plānoto brīvo vietu skaitu katrā bērnu vecuma grupā. Pēc šīs informācijas saņemšanas Izglītības pārvalde veido bērnu uzņemšanas sarakstu katrai izglītības iestādei, izmantojot kārtējā gada 15. maija reģistra datus, tāpēc vecāki ir aicināti nepieciešamās izmaiņas savos pieteikumos veikt līdz 15. maijam.

Prioritāte – izglītības iestādei tuvāk deklarētie bērni

Bērnu uzņemšanas saraksts katrai izglītības iestādei veidosies no pieteikumiem, kuros izglītības iestāde norādīta kā viena no vēlamajām, secīgi ievērojot šādas prioritātes: bērni, kuri sasnieguši piecu gadu vecumu un nav uzsākuši mācības pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības izglītības iestādē; ir piemērojama kāda no iepriekš minētajām sešām noteiktajām prioritātēm; bērni, kuru dzīves vieta deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā un atrodas izglītības iestādes pakalpojuma zonā.

Bērnu uzņemšanas sarakstu publicē 1. jūnijā www.ogresnovads.lv.

Informācija par vietas piešķiršanu izglītības iestādē vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem tiek nosūtīta uz to norādīto e-pasta vai deklarēto dzīvesvietas adresi, kā norādīts pieteikumā.

Pēc uzaicinājuma saņemšanas bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis līdz 30. jūnijam izglītības iestādē iesniedz iesniegumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē. Ja šāds iesniegums netiek saņemts, tiek uzskatīts, ka bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis atteicies no bērnam piešķirtās vietas, un bērns tiek izslēgts no reģistra. Ja atsakās no piešķirtās vietas izglītības iestādē, kas pieteikumā nav norādīta kā viena no vēlamajām, bērnam tiek saglabāta vieta reģistrā līdz brīdim, kad tiek piešķirta vieta kādā no norādītajām vēlamajām izglītības iestādēm (4.pielikums). Bērnus, kurus nav iespējams uzņemt izglītības iestādēs pieteikumā norādītajā laikā, pieteikumu iesniegšanas secībā pārreģistrē uz nākamo kalendāro gadu.

Bērnus, kurus nav iespējams uzņemt izglītības iestādēs pieteikumā norādītajā laikā, pieteikumu iesniegšanas secībā pārreģistrē uz nākamo kalendāro gadu.

Ja bērnam netiek piedāvāta vieta izglītības iestādē, tam pašvaldības noteiktajā kārtībā ir iespēja saņemt līdzfinansējumu mācībām privātajā izglītības iestādē vai bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšanai.

Ja bērna, kas reģistrēts uzņemšanai pašvaldības izglītības iestādēs un apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, vai izmanto bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, vecāki vai likumiskie pārstāvji atsakās no pašvaldības piešķirtās vietas izglītības iestādē, atkārtoti vietu izglītības iestādē šim bērnam piedāvā nākamajā mācību gadā.

Bērnu atskaitīšanas kārtība

Bērnu no izglītības iestādes atskaita, pamatojoties uz bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegumu vai šādos gadījumos:

 • bērns apgūst programmu citas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošā izglītības iestādē;
 • bērns uzsācis pamatizglītības apguvi;
 • bērns izglītības iestādi bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis mēnesi pēc kārtas vai divu mēnešu periodā apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30 dienām, un bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis 30 dienu laikā nesniedz atbildi uz izglītības iestādes vadītāja nosūtīto brīdinājumu par to, ka bērns var tikt atskaitīts.

Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, izglītības iestādes pedagoģiskā procesa pārtraukums vasaras mēnešos vai citi gadījumi, par kuriem bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis izglītības iestādi rakstveidā informējis pirms plānotās prombūtnes.

Par bērna atskaitīšanu izglītības iestādes vadītājs pieņem lēmumu un triju darba dienu laikā, pēc lēmuma spēkā stāšanās veic izmaiņas Valsts izglītības informācijas sistēmā.

Saistošie noteikumi Nr.30/2021 “Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas”.

Ogres novada administratīvās teritorijas dalījums izglītības iestāžu pakalpojuma zonās

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Evija Slise

Galvenā speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos
evija.slise [at] ogresnovads.lv