Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1-30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.

Ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja:

1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas;

2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Personai (nekustamā īpašuma īpašniekam, pilnvarotai personai, īrniekam vai citai ieinteresētai personai) ir iespēja lūgt pašvaldībai pārbaudīt savā īpašumā deklarēto personu sniegto ziņu tiesiskumu un anulēt deklarēto dzīvesvietu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Klātienē Ogres klientu apkalpošanas centrā un Ogres novada valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, iesniedzot šādus dokumentus:
  • Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu (skat. veidlapas) - jāiesniedz oriģināls;

  • Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība) - jāuzrāda oriģināls;
  • pilnvarotai personai notariāli apliecināta pilnvara;
  • īpašuma vai īres tiesību apliecinošu dokumentu, vai citu dokumentu, kurš apliecina personas tiesības pārvaldīt nekustamo īpašumu, kā arī dokuments, kas apliecina, ka personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā (iesniedz pēc nepieciešamības).
  Elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) pakalpojumu var pieprasīt, nosūtot iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu uz pašvaldības e-pastu: ogredome@ogresnovads.lv vai E adresi.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Ogres novada pašvaldības Dzīvokļu komisija izskata iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu un pieņem lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  Lēmums tiek nosūtīts pakalpojuma pieprasītājam pa pastu vai uz norādīto personas e-pasta adresi.

Saņemt pakalpojumu