Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Dienas centra funkcija ir sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem un psihiskām saslimšanām, veicināt šo personu sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu un sekmēt fizisko, intelektuālo un psiholoģisko attīstību.

Dienas centrā tiek uzņemtas personas, kas atbilst šādiem nosacījumiem: persona ir sasniegusi 16 gadu vecumu; personai ir intelektuālās attīstības traucējumi vai psihiska saslimšana; persona neapmeklē speciālās izglītības iestādi, arodapmācības vai profesionālās rehabilitācijas centru; persona nav ievietota sociālās aprūpes institūcijās un neatrodas šo institūciju pilnā apgādībā; personai Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir noteikta I vai II grupas invaliditāte.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana.
    Pakalpojumu pieprasa Ogres novada sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu, kuram pievieno Psihiatra atzinumu un ģimenes ārsta izrakstu. Centra darbinieki izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai, novērtējot funkcionālās spējas.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Lēmumu par Dienas centra sniegtā pakalpojuma piešķiršanu personai, kuras dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, pieņem Sociālā dienesta Ogres sociālais centrs. Dienas centra klientu skaits ir ierobežots, līdz ar to, ja nav brīvu vietu persona tiek uzņemta gaidītāju rindā. Personas uzņemšana Dienas centrā notiek, Dienas centra vadītāja un Klienta, ja viņš ir rīcībspējīgs, vai Klienta likumiskā pārstāvja starpā noslēdzot līgumu, kurā noteiktas pušu tiesības, pienākumi un līguma laušanas nosacījumi un kārtība.

Saņemt pakalpojumu