Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai persona, kuru dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, deklarāciju var personiski iesniegt iestādei, kuras darbības teritorijā atrodas attiecīgā dzīvesvieta. Bērna dzīvesvietas deklarāciju iesniedz pašvaldībai, kura reģistrē bērna dzimšanu. Dzīvesvietas deklarētājam vai viņa likumiskajam pārstāvim, vai personai, kuru dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, ir tiesības deklarācijā norādīt vienu papildu adresi Latvijā vai ārvalstī, kā arī laikposmu, kurā viņš tajā ir sasniedzams.
Deklarēt dzīvesvietas adresi Latvijā ir tiesības Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsonim un viņa ģimenes locekļiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ārzemniekam vai bezvalstniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Klātienē Ogres klientu apkalpošanas centrā un Ogres novada valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, iesniedzot šādus dokumentus:
  • dzīvesvietas deklarācija (skat. veidlapas) - jāiesniedz oriģināls;
  • Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība) - jāuzrāda oriģināls;
  • dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā – jāuzrāda oriģināls;
  • pilnvarotai personai notariāli apliecināta pilnvara;
  • lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā);
  • dokuments, kas apliecina valsts nodevas nomaksu.
  Elektroniski (bezmaksas) dzīvesvietas deklarāciju var iesniegt portālā www.latvija.lv: Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Valsts nodeva par dzīvesvietas deklarēšanu klātienē saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumiem Nr.720 “Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju” ir 4,27 eiro. Valsts nodevu maksā pirms pakalpojuma saņemšanas.
  Valsts nodevas apmaksu veic pilsētas vai pagasta pārvaldes kasē vai, maksājumu pārskaitot uz Ogres novada pašvaldības norēķinu kontu:
  Saņēmēja nosaukums: Ogres novada pašvaldība
  Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000024455
  Bankas konts: LV25TREL9800890740210
  Bankas nosaukums: Valsts Kase
  Bankas kods: TRELLV22

  Pakalpojums tiek saņemts klātienē pēc iesniegto dokumentu pārbaudes un ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu aktualizēšanas Fizisko personu reģistrā. Ja darbiniekiem nav iespējas pārbaudīt tiesisko pamatojumu, darbiniekam ir tiesības pieprasīt no iedzīvotāja uzrādīt dokumentu, kas apliecina tiesības deklarēt dzīvesvietu attiecīgajā īpašumā (zemesgrāmata, pirkšanas līgums, īres līgums u.c.)

Saņemt pakalpojumu