Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

1. Dzīvokļa pabalstu piešķir dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, daļējai segšanai, kā arī kurināmā iegādes izdevumu daļējai segšanai (pabalsta apmērs – 200 euro gadā).
2. Pabalstu piešķir trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai.
3. Dzīvokļa pabalsta apmērs vienam mēnesīm trūcīgai mājsaimniecībai ir 50% no pēdējā apsaimniekotāja izsniegta rēķina par pakalpojumiem, bet ne vairāk par 456 euro viena kalendārā gada laikā trūcīgai mājsaimniecībai. Maznodrošinātai mājsaimniecībai pabalsta apmērs mēnesī ir 40% no pēdējā apsaimniekotāja izsniegta rēķina par pakalpojumiem, bet ne vairāk par 413 euro viena kalendārā gada laikā maznodrošinātai mājsaimniecībai.
4. Laika periods, par kuru tiek piešķirts dzīvokļa pabalsts tiek noteikts pēc sociālā darba speciālista izvērtējuma, bet ne ilgāk kā uz laiku, kamēr ģimenei (personai) ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, vai ne ilgāk par sešiem mēnešiem, izvēloties īsāko no minētajiem termiņiem. Ja pēc laika perioda, par kuru tika piešķirts dzīvokļa pabalsts trūcīgai vai mazdnodrošinātai mājsaimniecībai statuss turpinās vai tiek piešķirts atkārtoti, ģimene (persona) dzīvokļa pabalstu var pieprasīt atkārtoti.

Šis pakalpojums nebūs spēkā ar 2021.gada 1.jūliju.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pabalsta pieprasītājs Sociālā dienesta Ogres sociālajā centrā, Suntažu sociālajā centrā, Madlienas sociālajā centrā vai Taurupes sociālajā centrā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai iesniedz iesniegumu.
  Iesniedzot sociālajā centrā iesniegumu, pabalsta pieprasītājs un visi pilngadīgie ģimenes locekļi dod atļauju par visiem ģimenes locekļiem iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Dzīvokļa pabalstu izmaksā, ieskaitot to dzīvojamās telpas apsaimniekotāja, gāzes vai elektroenerģijas piegādātāja norēķinu kontā. Dzīvokļa pabalstu kurināmā iegādei izmaksā pabalsta pieprasītājam ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu, atsevišķos gadījumos pabalstu izmaksā skaidrā naudā.
  Cita informācija
  Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
  Sociālā centra lēmumu par pabalsta piešķiršanu, atteikumu piešķirt pabalstu vai pabalsta izmaksas izbeigšanu persona var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam, bet Sociālā dienesta vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Saņemt pakalpojumu