Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
23
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija veic licencēšanas dokumentu izvērtēšanu un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu, izsniegšanas atteikumu vai licences anulēšanu, kā arī citu saistošajos noteikumos minēto darbību veikšanu.

Procesa apraksts

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Jāiesniedz Ogres novada pašvaldībā pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti un jāsamaksā masa par pakalpojuma saņemšanu.

Licences saņemšanai – juridiskajai personai – Ogres novada pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:

1. iesniegums licences saņemšanai, kurā jānorāda licences pieprasītāja nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, kontakta personas vārds un uzvārds, licencējamās programmas nosaukums, adrese, kur tiks realizēta izglītības programma;

2. iesniegumam jāpievieno reģistrācijas apliecības kopija, statūtu kopija, kurā norādīts, ka viens no minētajiem darbības veidiem ir izglītība (tai skaitā pieaugušo izglītība), nodokļu maksātāja apliecības kopija un izglītības iestādes reģistrācijas apliecības kopija;

3. licencējamās programmas apraksts datorrakstā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu (stundu skaits), programmas mērķi un uzdevumus, programmas saturu, programmas mērķauditoriju, dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves;

4. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Licences saņemšanai – fiziskajai personai – Ogres novada pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:

1. iesniegums licences saņemšanai, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, licencējamās programmas nosaukums, adrese, kur tiks realizēta izglītības programma;

2. iesniegumam jāpievieno Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstoša pedagoga privātprakses sertifikāta kopija, un Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtās apliecības kopija vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

3. licencējamās programmas apraksts datorrakstā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu (stundu skaits), programmas mērķi un uzdevumus, programmas saturu, programmas mērķauditoriju, dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves;

4. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

2. Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu