Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.
Pašvaldība ziņu pieprasītājam izsniedz Fizisko personu reģistrā iekļautās ziņas par personas aktuālo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi), ja personas dzīvesvieta ziņu izsniegšanas brīdī vai mirušas personas pēdējā deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta ir attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Šādu izziņu pašvaldībā var pieprasīt tikai persona pati par sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 13.pantu valsts varas un pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm, organizācijām un citām juridiskajām personām, kurām deleģētas valsts pārvaldes funkcijas, kā arī tiesai un prokuratūrai informāciju par personas dzīvesvietu un papildu adresi atbilstoši minēto iestāžu kompetencei sniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā. Ministru Kabineta noteikumi Nr.563 Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība nosaka kārtību, kādā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde bez maksas sniedz nekustamā īpašuma īpašniekam vai viņa pilnvarotai personai ziņas par personām, kuru dzīvesvieta deklarēta, reģistrēta vai norādīta kā papildu adrese viņa īpašumā, un sniedzamo ziņu apjomu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Klātienē Ogres klientu apkalpošanas centrā un Ogres novada valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, iesniedzot šādus dokumentus:
  • iesniegums par izziņu par deklarēto dzīvesvietu (skat. veidlapas) - jāiesniedz oriģināls;
  • Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība) - jāuzrāda oriģināls;
  • pilnvarotai personai personu apliecinošs dokuments un notariāli apliecināta pilnvara;
  • fiziskas personas likumiskajam pārstāvim personu apliecinošs dokuments un pārstāvību apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;
  • miršanas apliecība (ja izziņu pieprasa par mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu) – jāuzrāda oriģināls;
  • lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā);
  • dokuments, kas apliecina valsts nodevas nomaksu.
  Elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) pakalpojumu var pieprasīt, nosūtot iesniegumu par izziņu par deklarēto dzīvesvietu uz pašvaldības e-pastu: ogredome@ogresnovads.lv vai E adresi.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Valsts nodeva par deklarētās dzīvesvietas izziņas izsniegšanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 06.07.2021. noteikumiem Nr.485 “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra” ir 2,50 eiro. Valsts nodevu maksā pirms pakalpojuma saņemšanas.
  Valsts nodevas apmaksu veic pilsētas vai pagasta pārvaldes kasē vai, maksājumu pārskaitot uz Ogres novada pašvaldības norēķinu kontu:
  Saņēmēja nosaukums: Ogres novada pašvaldība
  Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000024455
  Bankas konts: LV25TREL9800890740210
  Bankas nosaukums: Valsts Kase
  Bankas kods: TRELLV22

  Izziņa par deklarēto dzīvesvietu tiek izsniegta klātienē pēc iesniegto dokumentu pārbaudes un ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu aktualizēšanas Fizisko personu reģistrā vai elektroniski (parakstīta ar elektronisko parakstu), nosūtot uz personas e-adresi vai e-pastu.