Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pabalstu individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei piešķir Ogres novada vispārējās izglītības iestādes 1. - 12.klases izglītojamajam no ģimenes, kurai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Pabalsta apmērs ir 30 euro kalendārajā gadā vienam izglītojamajam.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pabalsta pieprasītājs Sociālā dienesta Ogres sociālajā centrā, Suntažu sociālajā centrā, Madlienas sociālajā centrā vai Taurupes sociālajā centrā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai iesniedz iesniegumu.
    Iesniedzot sociālajā centrā iesniegumu, pabalsta pieprasītājs un visi pilngadīgie ģimenes locekļi dod atļauju par visiem ģimenes locekļiem iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pabalstu izmaksā pabalsta pieprasītājam skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu. Pabalstu pēc sociālā centra sociālā darba speciālista izvērtējuma var piešķirt natūrā.

Saņemt pakalpojumu