Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pabalstu veselības aprūpei piešķir trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām recepšu medikamentu iegādes, veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas un/vai medicīnas preču, kas atbilstoši ārsta nozīmējumam nepieciešamas smagu saslimšanu ārstēšanai, iegādes izdevumu daļējai segšanai.
Pabalsts tiek piešķirts 100 euro kalendārā gada laikā mājsaimniecībai, 70 euro kalendārā gada laikā maznodrošinātai mājsaimniecībai (Mājsaimniecībā vienai dzīvojošai personai 70 euro, mājsaimniecībā vairāk dzīvojošām personām – 100 euro).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pabalsta pieprasītājs Sociālā dienesta Ogres sociālajā centrā, Suntažu sociālajā centrā, Madlienas sociālajā centrā vai Taurupes sociālajā centrā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai iesniedz iesniegumu.
  Iesniedzot sociālajā centrā iesniegumu, pabalsta pieprasītājs un visi pilngadīgie ģimenes locekļi dod atļauju par visiem ģimenes locekļiem iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).
  Pieprasot pabalstu, iesniegumam pievieno dokumenta, kas apliecina, ka medikamenta lietošanas un/vai veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas nepieciešamību pabalsta pieprasītājam noteicis ārsts, kopiju; ārsta izsniegta dokumenta par medicīnas preces, kas nepieciešama smagas saslimšanas ārstēšanai, lietošanas nepieciešamību; recepšu medikamenta iegādes, veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas un/vai medicīnas preces, kas atbilstoši ārsta nozīmējumam nepieciešama smagas saslimšanas ārstēšanai, iegādes izdevumus apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.
  Pabalstu pieprasa ne biežāk kā trīs reizes kalendārajā gadā par izdevumiem, kas radušies ne ilgāk kā pirms četriem mēnešiem.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu vai pārskaitījuma veidā tieši veselības aprūpes pakalpojuma sniedzējam, atsevišķos gadījumos pabalstu izmaksā skaidrā naudā.

Saņemt pakalpojumu