Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 2021. gada 16. decembra Saistošajiem noteikumiem Nr.33/2021 “Par pašvaldības atbalstu interešu izglītības programmu īstenošanai” (turpmāk - noteikumi), Ogres novada privātajām izglītības iestādēm un fiziskām un juridiskām personām, kuras pašvaldībā saņēmušas licenci interešu izglītības programmas (turpmāk - programmas) īstenošanai un sniedz interešu izglītības pakalpojumu Ogres novada administratīvajā teritorijā Ogres novadā deklarētiem izglītojamiem no piecu līdz divdesmit viena gada vecumam, ir iespēja pieteikties pašvaldības atbalstam.

Pašvaldības atbalsta veidi ir: 

 1. līdzfinansējums organizācijas darbības nodrošināšanai un attīstībai;
 2. līdzfinansējums organizācijai izglītojamo mācību maksas samazināšanai;
 3. pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu telpu un ārtelpu infrastruktūras objektu (turpmāk - telpas) nomas maksas atlaides interešu izglītības programmu īstenošanai;
 4. atbalsta programma “Atbalsts interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem”;
 5. Valsts budžeta mērķdotācijas finansējums privāto izglītības iestāžu interešu izglītības pedagogu darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai.

Tiešsaistes semināra "Ogres novada pašvaldības atbalsts interešu izglītības programmu īstenošanai" ieraksts pieejams šeit .

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Līdzfinansējumam organizācijas darbības nodrošināšanai un attīstībai var pieteikties organizācijas, kuru īstenotās programmas kārtējā gada 1. oktobrī apgūst vismaz 50 Ogres novadā deklarētie izglītojamie (atbalsta saņemšanai 2022. gadā – ja 2021. gada  1. oktobrī īstenotās programmas apguva vismaz 30 Ogres novadā deklarētie izglītojamie) un tiek izpildītas citas noteikumos minētās prasības.

Ogres novada Izglītības pārvaldē, līdz kārtējā gada 1. novembrim (atbalsta saņemšanai 2022. gadā – līdz 2022. gada 31. janvārim),  nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

 

2. Līdzfinansējumu organizācijai izglītojamo mācību maksas samazināšanai piešķir šādu Ogres novada administratīvajā teritorijā deklarēto izglītojamo apmācībai:

 1. bērni un jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām;
 2. bērni un jaunieši ar invaliditāti;
 3. bērni un jaunieši, kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas novada pagastā, kura deklarēto iedzīvotāju blīvums saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem ir ne vairāk kā 20 iedzīvotāji uz kvadrātkilometru – Birzgales, Mazozolu, Meņģeles, Taurupes, Tomes, Lauberes, Krapes, Madlienas, Ķeipenes, Suntažu, Lēdmanes, Rembates, Lielvārdes, Jumpravas pagasti.

Ogres novada Izglītības pārvaldē nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

 • Pieteikums (pieteikuma forma aizpildīšanai), (pamatojoties uz iesniegumu par personas vēlmi saņemt atbalstu). Iesnieguma forma paredzēta izglītojamā vai likumiskā pārstāvja piekrišanai izglītojamā personas datu apstrādei un atbalsta mācību maksas samazināšanai saņemšanas pieteikšanai. Aizpildīta forma glabājas organizācijā, Ogres novada Izglītības pārvaldē netiek iesniegta." 
 • Izglītojamo saraksts
 • Pedagogu saraksts  - pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu

 

3. Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu telpu un ārtelpu infrastruktūras objektu (turpmāk - telpas) nomas maksas atlaides interešu izglītības programmu īstenošanai piešķir 50% vai 100% apmērā. Telpu nomas maksas atlaidi 100% apmērā piemēro, ja papildus tiem noteikumu nosacījumiem, kas attiecināmi 50% atlaides piemērošanai, izpildās nosacījums, ka interešu izglītības programmu organizācija īsteno Ogres novada pagastā, kura deklarēto iedzīvotāju blīvums saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem ir ne vairāk kā 20 iedzīvotāji uz kvadrātkilometru - Birzgales, Mazozolu, Meņģeles, Taurupes, Tomes, Lauberes, Krapes, Madlienas, Ķeipenes, Suntažu, Lēdmanes, Rembates, Lielvārdes, Jumpravas pagastos.

Ogres novada Izglītības pārvaldē nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

 • Pieteikums (pieteikuma forma aizpildīšanai)
 • Izglītojamo saraksts
 • Pedagogu saraksts - pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu
 • Izglītojamā vai likumiskā pārstāvja iesnieguma forma.Iesnieguma forma paredzēta izglītojamā vai likumiskā pārstāvja piekrišanai izglītojamā personas datu apstrādei un atbalsta saņemšanas pieteikšanai. Aizpildīta forma glabājas organizācijā, Ogres novada Izglītības pārvaldē netiek iesniegta 

 

4. Atbalsta programma “Atbalsts interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem” tiek īstenota atbilstoši Ogres novada Izglītības pārvaldes izstrādātam nolikumam. Nolikumu publicē līdz katra gada 1.martam.

 

5. Valsts budžeta mērķdotācijas finansējumam interešu izglītības pedagogu darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai var pieteikties Ogres novada privātās izglītības iestādes. Privātās izglītības iestādes iesniegto interešu izglītības programmu izvērtēšanu un mērķdotācijas sadali atbilstoši pašvaldības noteiktajai Ogres novada izglītības iestāžu interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansēšanas kārtībai veic Ogres novada Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija, kas apstiprināta ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.

Ogres novada Izglītības pārvaldē nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

 • Pieteikums  - jāiesniedz līdz kārtējā gada 15. augustam
 • Programma  - jāiesniedz līdz kārtējā gada 15. augustam
 • Mācību gadā īstenoto programmu izvērtējums (atbilstoši programmu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un vadlīnijām) – jāiesniedz līdz kārtējā gada 20. jūnijam

Pakalpojuma saņemšana

 • Ogres novada Izglītības pārvalde, pēc pieteikumu saņemšanas un izvērtēšanas, slēdz līgumu ar organizācijām par pašvaldības atbalsta piešķiršanu.
 • Organizācijas, ne vēlāk kā līdz katra mēneša pirmajai darba dienai, ievada informāciju par programmu izglītojamo nodarbību apmeklējumiem Ogres novada izglītības informācijas sistēmā.

 

Kontaktinformācija: