Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir pakalpojuma sniedzējam, kurš reģistrēts normatīvajos aktos par bērnu uzraudzības pakalpojuma reģistrēšanu noteiktajā kārtībā, par pilna laika (ne mazāk kā astoņas stundas dienā) bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas.

Pašvaldības līdzfinansējums paredzēts bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam no pusotra gada vecuma līdz obligātās bērna sagatavošanas pamatizglītības uzsākšanai, ja bērns reģistrēts uzņemšanai pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

Pašvaldības līdzfinansējums nav paredzēts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai.

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs

Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu pakalpojuma sniedzējam EUR 150,00 apmērā par pilna laika pakalpojuma sniegšanu mēnesī vienam bērnam.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts par dienām, kad bērns ir saņēmis bērnu uzraudzības pakalpojumu vai to nav saņēmis attaisnojošu iemeslu dēļ. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa.

Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība

Bērna likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu (1. pielikums) un līguma, kas noslēgts starp pakalpojuma sniedzēju un bērna likumisko pārstāvi par bērna uzraudzības pakalpojumu, kopiju.

Dokumentus iesniedz pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros vai Ogres novada Izglītības pārvaldē (turpmāk - Izglītības pārvalde), vai nosūta pa pastu Izglītības pārvaldei Brīvības ielā 11, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, vai elektroniski uz izglitiba@ogresnovads.lv atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, ja:

  • bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu;
  • bērna un viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvietas adrese ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;
  • bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis rakstveida līgumu ar bērna uzraudzības pakalpojumu sniedzēju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
  • izvēlētais bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs nav bērna likumiskais pārstāvis;
  • pašvaldība nenodrošina bērnam vietu pašvaldības izglītības iestādē atbilstoši likumā un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajam.

Izglītības pārvalde pārbauda un izvērtē iesniegto dokumentu atbilstību un Izglītības pārvaldes vadītājs pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, atteikumu piešķirt vai pašvaldības līdzfinansējuma pārtraukšanu.

Par pieņemto lēmumu Izglītības pārvalde informē bērna likumisko pārstāvi ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek nodrošināts, starp pašvaldību, pakalpojuma sniedzēju un bērna likumisko pārstāvi, noslēdzot līgumu par pašvaldības līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam. Līguma termiņš nepārsniedz vienu gadu.

Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšana

Pēc līguma noslēgšanas pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai pakalpojumu sniedzējs līdz katra mēneša piektajam datumam iesniedz pašvaldībā pieņemšanas – nodošanas aktu (2. pielikums) par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem bērnu uzraudzības pakalpojumiem. Pieņemšanas - nodošanas aktu iesniedz pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros vai Izglītības pārvaldē, vai nosūta pa pastu Izglītības pārvaldei Brīvības ielā 11, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, vai elektroniski uz izglitiba@ogresnovads.lv atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Pašvaldība pēc pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas 10 darba dienu laikā izvērtē un pārskaita uz pakalpojuma sniedzēja kontu pašvaldības līdzfinansējumu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem bērnu uzraudzības pakalpojumiem.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek pārtraukts, ja:

  • bērns uzsācis apmeklēt pašvaldības izglītības iestādi, privāto izglītības iestādi vai citas pašvaldības izglītības iestādi.
  • bērnam tiek nodrošināta vieta kādā no pašvaldības izglītības iestādēm, kurā viņš ir reģistrēts uzņemšanai, bet bērna likumīgais pārstāvis no nodrošinātās vietas ir atteicies;
  • bērna un vismaz viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta nav deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;
  • tiek pārtraukts līgums starp pakalpojuma sniedzēju un bērna likumisko pārstāvi par bērnu uzraudzības  pakalpojumu sniegšanu;
  • pakalpojuma sniedzējs tiek izslēgts no bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistra.

Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir atmaksāt pašvaldības līdzfinansējuma summas pārmaksu, ja tā izveidojusies pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz pašvaldības līdzfinansējumu.

Uzziņas par pakalpojumu

Liene Legzdiņa - Šnokāne

Biroja administratore
liene.legzdina-snokane [at] ogresnovads.lv