Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir privātajai izglītības iestādei, kas nodrošina pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību bērniem no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuri nav nodrošināti ar vietu pašvaldības izglītības iestādē.

Pašvaldības atbalstu piešķir, pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, kuru iesniedz pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros vai Izglītības pārvaldē, vai nosūta pa pastu Izglītības pārvaldei Brīvības ielā 11, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001 vai elektroniski uz izglitiba@ogresnovads.lv atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja:

  • bērna un viena vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;
  • ir veikta bērna reģistrācija uzņemšanai pirmskolas izglītības programmā pašvaldības izglītības iestādē pašvaldības noteiktajā kārtībā;
  • bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu, un pašvaldība nenodrošina vietu pašvaldības izglītības iestādē;
  • bērnam ir piedāvāta vieta pašvaldības izglītības iestādē, bet bērna likumiskais pārstāvis no vietas ir atteicies, un bērns turpina apgūt pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē.

Pašvaldības līdzfinansējums privātajai izglītības iestādei

Pašvaldība aprēķina un sedz  pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei saskaņā ar Ministru kabineta noteikto metodiku un kārtību. Vidējās izmaksas vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības izglītības iestādēs katru budžeta gadu līdz 31. janvārim apstiprina Ogres novada pašvaldības dome saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

Privātās izglītības iestādes tiesības saņemt šajos noteikumos paredzēto pašvaldības atbalstu izvērtē Ogres novada Izglītības pārvalde.

Izglītības pārvalde pārbauda likumiskā pārstāvja iesniegumā norādīto informāciju un piešķir pašvaldības atbalstu       vai atsaka      atbalsta piešķiršanu, ja faktiskie apstākļi pašvaldības atbalsta saņemšanai neatbilst noteikumos noteiktajām prasībām. Izglītības pārvalde informē bērna likumisko pārstāvi un privāto izglītības iestādi par pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu.

Pašvaldība slēdz līgumu un veic norēķinus ar privāto izglītības iestādi, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi darbdienās ne mazāk kā 12 stundas dienā, un īsteno licencētas vispārējās vai speciālās pirmsskolas izglītības programmas.

Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšana

Pēc līguma noslēgšanas ar pašvaldību privātā izglītības iestāde līdz katra mēneša piektajam datumam iesniedz pašvaldībā rēķinu un Valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrē informāciju par katra izglītojamā izglītības iestādes apmeklējumu iepriekšējā mēnesī.

Rēķinu iesniedz pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros vai Izglītības pārvaldē, vai nosūta pa pastu Izglītības pārvaldei Brīvības ielā 11, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001 vai elektroniski uz izglitiba@ogresnovads.lv atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Pašvaldība izvērtē privātās izglītības iestādes iesniegto rēķinu un VIIS reģistrēto informāciju, un 10 darbdienu laikā pārskaita pašvaldības atbalstu par iepriekšējo mēnesi attiecīgās privātās izglītības iestādes kontā kredītiestādē.

Pašvaldības atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības iestādi. Šādā gadījumā pašvaldības atbalstu aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem bērna likumīgie pārstāvji izglītības iestādi rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 dienām kalendāra gada laikā.

Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana tiek pārtraukta un līgums tiek izbeigts, ja:

  • bērna vai neviena bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta vairs nav deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;
  • bērns tiek atskaitīts no privātās izglītības iestādes;
  • privātā izglītības iestāde pārtrauc darbību, tiek reorganizēta vai likvidēta.

Bērna likumiskajam pārstāvim ir pienākums paziņot pašvaldībai par jebkuriem apstākļiem, kas ietekmē pašvaldības atbalsta saņemšanu. Ja likumiskais pārstāvis nepaziņo, ka ģimene neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām pašvaldības atbalsta saņemšanai, vai pašvaldības atbalsta saņemšanai sniegusi nepatiesu informāciju, pašvaldība normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir tiesīga no bērna likumiskajiem pārstāvjiem piedzīt nepamatoti segtos izdevumus.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Liene Legzdiņa - Šnokāne

Biroja administratore
liene.legzdina-snokane [at] ogresnovads.lv