Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
21
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Aprūpe mājās ir sociālie pakalpojumi personas dzīvesvietā (mājās) pamatvajadzību nodrošināšanai personām, kurām ir grūtības sevi aprūpēt. Pakalpojuma mērķis ir palīdzēt saglabāt vai atjaunot klienta dzīves kvalitāti, uzlabojot dzīves apstākļus klienta mājās, sniegta atbalstu personas pašaprūpes nodrošināšanai.

Tiesības saņemt aprūpi mājās un aprūpi institūcijā ir personai, kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuras vecuma vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi, kura dzīvo dzīvo viena un tai nav apgādnieku, vai atsevišķi vai kopā dzīvojošie apgādnieki vecuma, veselības stāvokļa, nodarbinātības vai dzīvesvietas attāluma dēļ pilnībā vai daļēji nevar nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi un kurai saskaņā ar sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešama aprūpe mājās.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Aprūpi mājās klients pieprasa Ogres novada sociālā dienesta Ogres, Suntažu, Madlienas vai Taurupes sociālajā centrā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai, iesniedzot nepieciešamos dokumentus:

  -iesniegums ar situācijas aprakstu un vēlamo risinājumu;
  -izziņu no ģimenes ārsta par personas veselības stāvokli, aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, kontrindikāciju neesamību un funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi;
  -invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti;
  -iztikas līdzekļu deklarācija;
  -sociālais dienests var pieprasīt personai iesniegt papildu dokumentus, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;
  -mājsaimniecībā dzīvojošo personu ienākumu apliecinoši dokumenti;
  - Papildus ziņas, kuras apliecina personas materiālo situāciju, pēc sociālā darbinieka ieskatiem.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Sociālais centrs pēc dokumentu saņemšanas pieņem un reģistrē klienta iesniegumu, apmeklē klientu dzīvesvietā un novērtē klienta vajadzības, izvērtē klienta, tā apgādnieku un ar klientu kopā dzīvojošo ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas, lemj par klientam piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu, apjomu, ilgumu, klienta un tā apgādnieka līdzmaksājuma apmēru. Pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu. Pēc lēmuma pieņemšanas pakalpojumu aprūpe mājās sniedz pakalpojuma sniedzējs “Latvijas samāriešu apvienība”.

  Sociālais dienests pieņem lēmumu par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu un rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu.

Saņemt pakalpojumu