Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Trūcīgas mājsaimniecības statuss.
Mājsaimniecība atzīstama par trūcīgu, ja tās minimālais ienākumu slieksnis nepārsniedz 272, 00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190, 00 euro pārējām personām mājsaimniecībā, ienākumus izvērtē par pēdējiem pilniem trim mēnešiem. Trūcīgas mājsaimniecības statuss tiek piešķirts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumiem Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”

Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.
Mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja tā dzīvesvietu ir deklarējusi un faktiski dzīvo Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un tās vidējo ienākumu slieksnis mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 380,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 266,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Mājsaimniecību var atzīt par maznodrošinātu, ja tā atbilst Saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2018 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu un ienākumu un materiālo stāvokli personas atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu Ogres novadā” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumiem Nr.809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa pieprasīšanai ģimene (persona) vēršas Ogres novada Sociālā dienesta Ogres sociālajā centrā, Suntažu sociālajā centrā, Madlienas sociālajā centrā vai Taurupes sociālajā centrā atkarībā no tā, kura sociālā centra darbības teritorijā ir deklarēta trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa pieprasītāja dzīves vieta.
  Iesniedz rakstveida iesniegumu, kuru parakstot, pilngadīgās personas dod iestādei atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem un iesniedz ienākumus un materiālos resursus apliecinošus dokumentus par sevi un ģimenes locekļiem, aizpilda un paraksta iztikas līdzekļu deklarāciju.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Klients iesniedz iesniegumu, aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā tiek norādīta sekojoša informācija: izziņa par ienākumiem pēdējo trīs mēnešu laikā (algots darbs, stipendijas, kompensācijas, ienākumi no īpašuma pārdošanas, saimnieciskās darbības, gadījuma darbiem); skolniekiem, studentiem - izziņa no mācību iestādes; un iesniedz ienākumus un citus situāciju pamatojošus dokumentus, piemēram, konta izraksts, darba vietas izziņa.
  Sociālais darbinieks reģistrē iesniegumu, veic personas (ģimenes) apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā, izskata pabalsta pieprasītāja iesniegtos dokumentus un sastāda lēmuma projektu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, ja pabalsta pieprasītāja mājsaimniecības situācija nav atbilstoša kādam no noteikumos noteiktajiem pabalsta piešķiršanas nosacījumiem.
  Trūcīgas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts no trim līdz sešiem mēnešiem.
  Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts uz sešiem vai divpadsmit mēnešiem.

Saņemt pakalpojumu