Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Lai saņemtu sociālos vai pašvaldības iniciatīvas pabalstus, dažāda veida pašvaldības vai valsts atbalstus (atvieglojumus) nepieciešams izvērtēt mājsaimniecības (vairāku personu, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai vienas personas, kura saimnieko atsevišķi) materiālos resursus un atbilstoši to līmenim, piešķirt trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu. Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 343,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 240,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā, savukārt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Ogres novadā ir 480,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 336,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Viena no mājsaimniecības pilngadīgajām personām Ogres novada Sociālajā dienestā, atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai, iesniedz iesniegumu (kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas) un sekojošus dokumentus, kas apliecina mājsaimniecības materiālo situāciju:
  darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
  izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
  visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
  dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;
  citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanai.


  Iesniedzot iesniegumu, pabalsta pieprasītājs un visas mājsaimniecības pilngadīgās personas dod atļauju iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par mājsaimniecībā esošām personām, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai, un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  1. Sociālais dienests sadarbībā ar pabalsta pieprasītāju elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).
  2. Pabalsta pieprasītājs paraksta sagatavotās deklarācijas izdruku, apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu.
  3. Sociālā darba speciālists apseko pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādīto faktisko vai deklarēto dzīvesvietu.
  4. Pēc sociālā darba speciālista izvērtējuma var tikt noteikti pabalsta pieprasītāja un/vai mājsaimniecības locekļu līdzdarbības pienākumi savas materiālās un sociālās situācijas uzlabošanā, noslēdzot par to vienošanos.
  5. Sociālais dienests izvērtē mājsaimniecības materiālos resursus un pieņem lēmumu par mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam. Vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, dalot ienākumu summu ar kalendāra mēnešu skaitu no ienākuma saņemšanas vai darījuma veikšanas dienas līdz iesnieguma iesniegšanai. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36.panta pirmajā daļā ir noteikti kritēriji mājsaimniecības kopējo materiālo resursu vērtēšanai, paredzot izņēmumus jeb resursus, kuri netiek ņemti vērā. Ja iesnieguma iesniegšanas laikā kādam mājsaimniecības loceklim nav ienākumu, bet iepriekšējo triju kalendāra mēnešu laikā šīs personas vidējie ienākumi bija vienādi ar attiecīgā gada 1. janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēru vai mazāki par to, novērtējot mājsaimniecības materiālo stāvokli, šīs personas ienākumus neņem vērā.
  6. Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss tiek noteikts ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu. Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu piešķir:
  uz trim kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā ir vismaz viena persona darbspējīgā vecumā;
  uz sešiem kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā vai uz personu attiecas šā panta otrajā daļā noteiktie izņēmumi;
  uz vienu kalendāra mēnesi, ja mājsaimniecības ienākumi nepārsniedz trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņus, taču ir konstatējama neatbilstība kādam no citiem normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem. Mājsaimniecības personām ir pienākums sadarboties ar pašvaldības sociālo dienestu un citām institūcijām minēto neatbilstību novēršanai. Mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam apliecina sociālā dienesta izsniegta izziņa.
  Sociālais dienests var pagarināt trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu par periodu, kurā persona saņem ārstniecības pakalpojumu stacionārā vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ar izmitināšanu.
  Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu atceļ ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad radušies apstākļi, kas ir par pamatu statusa atcelšanai.
  Sociālais dienests no jauna izvērtē mājsaimniecības materiālo situāciju un pārskata lēmumu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, ja pasliktinās mājsaimniecības materiālā situācija vai mainās sociālā situācija. Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss netiek pārskatīts vai atcelts, ja mājsaimniecības materiālais stāvoklis ir uzlabojies un tās ienākumi palielinājušies, pamatojoties uz ienākumiem, kas gūti darba attiecībās vai no saimnieciskās darbības, izņemot autoratlīdzību, ienākumus no nekustamā īpašuma un ienākumus no metāllūžņu pārdošanas, un, atkārtoti izvērtējot materiālo situāciju, pašvaldības sociālais dienests vienu reizi kalendāra gadā trīs kalendāra mēnešus neņem vērā ienākumus līdz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram no šā ienākuma personai darbspējīgā vecumā, kura sākusi gūt ienākumus.

Saņemt pakalpojumu