Statuss:
Noslēdzies
Jauniešu iespēja

Konkursa “Jauniešu [ie]spēja” mērķis ir veicināt Ogres novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot jauniešu veselīgu dzīvesveidu, vērtību orientāciju un aktīvu sabiedrisko līdzdalību. Projekta pieteikumu konkursam var iesniegt Ogres novada administratīvajā teritorijā deklarētu jauniešu vai Ogres novada izglītības iestādes izglītojamo grupa, kurā apvienojušies vismaz trīs  jaunieši vecumā no 12 līdz 25 gadiem. Projekta iesniedzēju grupā jābūt vismaz vienai personai, kura sasniegusi 18 gadu vecumu un kura uzņemas atbildību par projekta īstenošanu un finansiālajām saistībām.

Maksimālais pašvaldības finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam projektam:

 • projekta iesniedzējiem 12-14 gadu vecuma grupā - 300 euro;
 • projekta iesniedzējiem 15-17 gadu vecuma grupā - 500 euro;
 • projekta iesniedzējiem 18-25 gadu vecuma grupā - 700 euro.

Finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:

 • jauniešu neformālās mācīšanās pasākumiem un aktivitātēm;
 • aktivitātēm brīvā dabā un jauniešu brīvā laika lietderīgai izmantošana;
 • jauniešu informētība, līdzdalība sabiedrības dzīvē un pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā;
 • nodarbinātība, karjeras izglītība un jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā Ogres novadā;
 • jauniešu sociālo riska grupu integrācija;
 • veselīga dzīvesveida veicināšana;
 • vides aizsardzības pasākumi Ogres novadā;
 • radošai pašizpausmei;
 • novada attīstība, labiekārtošana un jauniešiem draudzīgas un atvērtas vides veidošana, novada tēla veidošana un popularizēšana jauniešu vidū novadā un valstī.

Vairāk par projektu:

Projektu konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Noslēguma atskaite

Projekta logo

Vairāk informācijas par projektu konkursu “Jauniešu [ie]spēja”: