Statuss:
Noslēdzies
Jauniešu iespēja

Ogres novada Izglītības pārvalde aicina pieteikt jauniešu iniciatīvas projektu konkursā “Jauniešu [ie]spēja”. Konkursa mērķis ir veicināt Ogres novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot jauniešu veselīgu dzīvesveidu, vērtību orientāciju un aktīvu sabiedrisko līdzdalību.

Projekta pieteikumu konkursam var iesniegt Ogres novada administratīvajā teritorijā deklarētu jauniešu vai Ogres novada izglītības iestādes izglītojamo grupa, kurā apvienojušies vismaz trīs  jaunieši vecumā no 12 līdz 25 gadiem.

Projekta iesniedzēju grupā jābūt vismaz vienai personai, kura sasniegusi 18 gadu vecumu un kura uzņemas atbildību par projekta īstenošanu un finansiālajām saistībām.

Konkursa pretendentiem ir iespēja piedalīties Ogres novada Izglītības pārvaldes izsludinātajās projekta rakstības mācībās “Jauniešu [ie]spēju laboratorija”, lai veiksmīgāk sagatavotu projekta pieteikumu. Pretendenti, kuri piedalās mācībās saņem papildus punktus pie projektu izvērtēšanas. Lūdzam reģistrēties mācībām aizpildot pieteikuma anketu līdz 7. martam plkst. 15.

Pieteikuma anketa: ej.uz/jauniešu-ie-spēja2023.

 • Pirmajā kārtā pretendenti piedalās Izglītības pārvaldes rīkotās mācībās “Jauniešu [ie]spēju laboratorija”;
 • Otrajā kārtā pretendenti iesniedz aizpildītu projekta pieteikumu līdz 2023. gada 3. aprīlim.

Lai veiksmīgāk sagatavotu un īstenotu projektu pretendentiem ir iespēja piedalīties projektu mācībās. Lai pretendenti iegūtu papildus punktus pie vērtēšanas, vismaz vienam no projekta darba grupas jāpiedalās mācībās "Jauniešu [ie]spēju labaratorija", kuras norisināsies:

 • 2023. gada 7. martā, plkst. 17.00 pirmā nodarbība - diskusija par projektu idejām, iepazīšanās ar pieteikuma veidlapas formas un budžeta tāmes sagatavošanu, iepazīšanās ar vērtēšanas kritērijiem un citi interesējoši jautājumi;
 • 2023. gada 21. martā, plkst. 17.00 otrā nodarbība - projekta pieteikuma veidlapas formas sagatavošana, budžeta tāmes aprēķināšana, sadarbības piedāvājumu sagatavošana un citi interesējoši jautājumi.

Maksimālais pašvaldības finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam projektam:

 • projekta iesniedzējiem 12-14 gadu vecuma grupā - 300 euro;
 • projekta iesniedzējiem 15-17 gadu vecuma grupā - 500 euro;
 • projekta iesniedzējiem 18-25 gadu vecuma grupā - 700 euro.

Finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:

 • jauniešu neformālās mācīšanās pasākumiem un aktivitātēm;
 • aktivitātēm brīvā dabā un jauniešu brīvā laika lietderīgai izmantošana;
 • jauniešu informētība, līdzdalība sabiedrības dzīvē un pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā;
 • nodarbinātība, karjeras izglītība un jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā Ogres novadā;
 • jauniešu sociālo riska grupu integrācija;
 • veselīga dzīvesveida veicināšana;
 • vides aizsardzības pasākumi Ogres novadā;
 • radošai pašizpausmei;
 • novada attīstība, labiekārtošana un jauniešiem draudzīgas un atvērtas vides veidošana, novada tēla veidošana un popularizēšana jauniešu vidū novadā un valstī.

Ogres novada pašvaldības dome 2023. gada 16. februārī apstiprināja Ogres novada Izglītības pārvaldes sagatavotos Ogres novada pašvladības iekšējos noteikumus Nr.2/2023 (protokols Nr.2;14.) “Ogres novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa “Jauniešu [ie]spēja” nolikums”. Kopējais konkursam paredzētais finansējums no Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļiem ir 5000,00 EUR.

Vairāk par projektu skatīt nolikumā.

Nolikums

Pieteikuma veidlapa

Noslēguma atskaite

Vairāk informācijas par projektu konkursu “Jauniešu [ie]spēja”:

Dace Veiliņa

Galvenā jaunatnes lietu speciāliste
dace.veilina [at] ogresnovads.lv
Ogres novada jauniešu projektu apstiprināšanas vizuālis