Valentīna Dubovska

Ilggadējā pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” vadītāja Valentīna Dubovska Ogres novada pašvaldības apbalvojumu “Ogres Goda pilsonis” saņēma 2015. gada 18. novembrī par mūža ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā.

Valentīna Dubovska (24.10.1949.) dzimusi Krāslavas rajonā divu bērnu ģimenē. Kad meitenei bija pieci gadi, ģimene pārcēlās uz Ogres rajona Rembati. Tēvs Staņislavs strādāja celtniecībā, māte Broņislava lauksaimniecībā vietējā kolhozā “Uzvara”. Valentīna skolas gaitas uzsāka Rembates pamatskolā, mācības turpināja Lielvārdes vidusskolā. Pēc vidusskolas absolvēšanas V.Dubovska gadu nostrādāja grāmatvedībā kolhozā “Uzvara”, tad iestājās Rīgas 1. pedagoģiskajā skolā, pēc kuras absolvēšanas uzsāka darbu Ogres trikotāžas kombināta bērnudārzā “Bitīte” par audzinātāju. “Par to, ka es varētu mācīties par skolotāju, domāju jau skolas laikā,” savu izvēli pamato V.Dubovska.

Drīz pēc darba gaitu uzsākšanas bērnudārzā “Bitītē” V.Dubovska apprecējās, pasaulē nāca meita Evita. Diemžēl vīrs traģiski aizgāja bojā autoavārijā, un turpmāk lielākais Valentīnas atbalsts bija vecāki.

Pēc dekrēta atvaļinājuma V.Dubovska turpināja darbu bērnudārzā “Bitīte”. 1977. gadā viņu uzrunāja Ogres trikotāžas kombināta direktora vietniece Kornēlija Lukševica, piedāvājot vadīt pirmsskolas izglītības iestādi “Cīrulītis”. Šis bērnudārzs tika atvērts 1976. gada decembrī un tā pirmā vadītāja Ona Rislinga bija uzteikusi darbu. Pēc ilgāka pārdomu brīža jaunos pienākumus V.Dubovka uzņēmās 1977. gada 18. jūlijā. 1978. gadā V.Dubovska iestājās Liepājas Viļa Lāča pedagoģiskajā institūtā, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, ko absolvēja 1983. gadā.

V.Dubovska atminas, ka, uzsākot darbu “Cīrulītī”, tas bijis ļoti liels bērnudārzs – ap 250 bērnu, 12 grupas – krievu un latviešu plūsmas, arī diennakts grupas. Bērnudārzs bija tikko atvērts, viss bija jāveido, jāiekārto, jāattīsta. “Ikdiena bija ļoti dinamiska – bez ikdienas pedagoģiskā procesa, pasākumiem bērniem bija jāplāno un jāveic darbs iestādes estētiskā noformēšanā, teritorijas labiekārtošanā un bērnu rotaļlaukumu iekārtošanā bērnu kustību aktivitāšu nodrošināšanai un rotaļām. Viss kolektīvs ieguldīja ļoti lielu darbu. Daudz strādājām kopā ar metodiķi Ilgu Vismani. Tolaik visus nepieciešamos mācību un rotaļu materiālus nevarēja iegādāties, tāpēc metodiķe kopā ar audzinātājām ieguldīja lielu darbu materiālās bāzes sagatavošanā. Ļoti daudz strādāja galdnieki, dārzniece, veidojot un iekārtojot bērnudārza apkārtni. Lielu darbu paveica šuvējas, sašujot bērniem skaistus tērpus, maskas, visām grupām aizkarus un visu pārējo nepieciešamo. Gadu gaitā izveidojās patiešām radošs, saliedēts, profesionāls, atbildīgs kolektīvs, kuram esmu ļoti pateicīga par kopā paveikto darbu. Par kolektīva profesionālo, radošo darbību ilgo gadu garumā liecina arī goda raksti un pateicības iestādei. Izveidojās ļoti veiksmīga sadarbība arī ar vecākiem, kuri vienmēr bijuši atsaucīgi, iesaistījušies visos procesos, paldies viņiem par to,” ir pateicīga V.Dubovska un piebilst, ka viņai pašai vienmēr bijusi ļoti liela atbildības sajūta pret savu darbu, vienmēr centusies piedalīties un uzraudzīt visus procesus iestādē.

V.Dubovska darbojusies arī kā mentore jauno skolotāju atbalstam Vidzemes reģionā. Tāpat PII “Cīrulītis” ilgstoši darbojās kā Ogres pilsētas pirmsskolas izglītības metodiskais centrs, sniedzot metodisko palīdzību citu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem, kā arī nodrošinot prakses vietas pedagoģisko programmu studentiem.

Bērnudārzā “Cīrulītis” aizritējuši 38 V.Dubovskas darba gadi, pelnītā atpūtā vadītāja devās 2015. gadā. “Atskatoties uz šiem gadiem, tie paskrējuši ļoti ātri, kā viens mirklis. Vadīt iestādi nav bijis viegli, nereti naktīs nevarēju gulēt, domājot par darba lietām. Bet savu izvēli uzņemties bērnudārza vadīšanu nekad neesmu nožēlojusi. Šajos gados ir bijušas tikai pāris reizes, kad esmu nopietni domājusi par aiziešanu. Darbs sniedzis daudz gandarījuma, jo vienmēr to esmu darījusi no sirds, ar prieku un interesi, man ļoti paveicies arī ar cilvēkiem, kurus esmu sastapusi un kopā strādājusi, pozitīvu lādiņu sniedza mazie audzēkņi, vienmēr savā darbā jutu arī pašvaldības atbalstu,” atklāj V.Dubovska un ieskicē, kā 38 gadu laikā mainījies bērnudārzs un mazie tā audzēkņi. “Bērni ir ļoti mainījušies, tāpēc arī pedagogi nemitīgi mainās un mācās – apmeklē seminārus, kursus, gūst pieredzi viens no otra. Māca arī pati dzīve. Šobrīd bērni ir daudz gudrāki, nekā pirms 40 gadiem, jo viņiem pieejama ļoti plaša informācija, par visu ir viedoklis, bet bērni tagad mazāk spēj noturēt uzmanību uz konkrētu darbību, tāpēc pedagogiem, plānojot nodarbības, rūpīgi jāizvēlas, kādas metodes un paņēmienus izmantos, lai varētu piesaistīt bērnu uzmanību nodarbības saturam. Mainās arī mācību programmas, kurām jāseko līdzi un jāievieš ikdienā. Cilvēkam, kurš strādā bērnudārzā, ļoti jāmīl savs darbs un bērni.”

Darba gadu laikā V.Dubovska saņēmusi daudz un dažādus apbalvojumus – gan pašvaldības Atzinības rakstus, gan valsts mēroga – Izglītības un zinātnes ministrijas Goda diplomu (2002. gadā) par ilggadēju, radošu, kvalitatīvu darbu pirmsskolas izglītībā un Atzinības rakstu (2015. gadā) par nozīmīgu ieguldījumu pirmsskolas izglītības attīstībā un augstu profesionalitāti pirmsskolas iestādes vadīšanā. Tomēr par augstāko apbalvojumu V.Dubovka uzskata Ogres Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu. Saņemot apbalvojumu, bijusī bērnudārza vadītāja sacīja: “Liels paldies Ogres novada pašvaldības domes vadībai par mana darba novērtējumu. Es nekad neesmu strādājusi tā, lai saņemtu kādu balvu, bet gan centusies darīt savu darbu godprātīgi, atbildīgi, ar interesi. Protams, ir bijuši arī “puni”, bet tas tā dzīvē mēdz būt. Paldies pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” kolektīvam un, protams, paldies arī mazo audzēkņu vecākiem!”

Aizejot pensijā, daudzi vaicājuši, kā tagad ir, vai nav garlaicīgi, vai skumji. “Es tādu vārdu garlaicība nezinu, man diennaktī pietrūkst stundu, lai visu izdarītu,” ar smaidu atklāj V.Dubovska un paskaidro, ka tagad vairāk var pievērsties grāmatu lasīšanai, kas iepriekš ikdienas darba steigā nav bijis iespējams, īpaši interesējot pētnieciskā žurnālistika un klasika, patīk darbs dārzā, došanās velobraucienos pa Ogri, īpaši gar upes krastiem, ceļošana, kultūras pasākumu apmeklēšana. Daudz laika ir nācies pavadīt ar mazbērniem – Tomu (17 gadi), kurš mācās Ogres tehnikumā, un mazmeitiņu Elīzu (8 gadi), kura šogad mācību gaitas uzsākusi Ogres 1. vidusskolā.

Ogrē, Loka ielas rajonā, V.Dubovska dzīvo vairāk nekā 30 gadus un atzīst, ka viņai ir prieks dzīvot tik zaļā pilsētā, kur daba ir tik tuvu – meži, upes, kalni. “Arī ceļojot pa citām valstīm mani visvairāk saistījusi daba un kultūrvēsturiskie objekti. Tāpat arī Ogrē man visvairāk patīk izbaudīt tās skaisto dabu, īpaši upju krastus, prieks par katru jaunu dobi, sakārtotu vietu. Te ir daudz tādu vietu, kur atjaunot enerģiju,” priecājas V.Dubovka.