Izsoles Ziņas, jaunumi
 Nekustamā īpašuma – zemes vienības "Brūži", Lauberes pag., Ogres nov., atsavināšanas izsole

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – “Pagasti”, Lauberes pagastā, Ogres novadā, kadastra numurs 7460 005 0039, daļu - atdalāmo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7460 005 0039 un nosaukumu “Brūži” 0,64 ha platībā - atsavināšanai.

Sākumcena – EUR 7700, solis – EUR 100, nodrošinājuma maksa – EUR 770.

Izsole sākas 01.11.2022 plkst. 13.00, noslēdzas  01.12.2022 plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 01.11.2022 plkst.13.00 līdz 21.11.2022 plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv .

Nosolītās summas apmaksas termiņš 16.12.2022.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma - zemes vienības “Brūži”, Lauberes pag., Ogres nov.izsoles nodrošinājums".

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē :  https://izsoles.ta.gov.lv

Pievienotie dokumenti:

 

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65071171 vai (+371) 65022168.