Kalna prospekts

Pārskats par publisko apspriešanu būvniecības iecerei "Pārvada šķērsojums pār dzelzceļu Kalna prospektā, Ogrē".

2019.gada 12.septembris

Būvniecības ieceres priekšlikuma būtība:

  • Nodrošināt dzelzceļa satiksmes drošību Ogres pilsētā un samazināt negatīvo drošības rādītāju (nopietnu negadījumu skaitu);
  • Izbūvēt un aprīkot Ogres pilsētā satiksmes pārvadu, kas sekmētu drošu Ogres iedzīvotāju un pilsētas viesu pārvietošanos un aizsargātu viņu dzīvību un veselību;
  • Rūpēties par iedzīvotāju dzīvību un veselību, droši šķērsojot Ogres pilsētā esošos dzelzceļa sliežu ceļus.

Objekta adrese: Kalna prospekts no Skolas ielas līdz Upes prospektam, Ogrē, Ogres novads

Publiskā apspriešana norise: Publiskā apspriešana norisinājās no 2019.gada 12.jūlijam līdz 15.augustam.

Iepazīties ar publiskās apspriešanas dokumentiem bija iespējams Ogres novada pašvaldībā, 4.stāvā. Brīvības ielā 33. Ogrē (Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas "Ogres novada pašvaldība" darba laikā).

Atsauksmju iesniegšanas termiņš: 2019.gada 12.jūlijam līdz 15.augustam (pasta zīmogs).

Būvniecības ieceres prezentācija: Būvniecības iecere tika prezentēta 2019.gada 30.jūlijā. plkst. 16:00, Ogres novada pašvaldībā. Lielā zālē, 3.stāvā. Brīvības ielā 33, Ogrē.

Būvniecības ierosinātājs: Ogres novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024455, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads

Būvniecības ieceres izstrādātājs: SIA EPPE, būvkomers.reģ.nr. 14599, Ieroču iela 4-2, Rīga, LV-1013.

Būvniecības ieceres projekts “Pārvada šķērsojums pār dzelzceļu Kalna prospektā, Ogrē” publiskai apspriešanai tika nodots 2019.gada 12.jūlijā saskaņā ar Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas "Ogres novada pašvaldība" Ogres novada būvvaldes 2019.gada 11.jūlija lēmumu Nr. BIS-BV-5.3-2019-14 "Lēmums par publiskas apspriešanas uzsākšanu pārvada šķērsojuma pār dzelzceļu Kalna prospektā, Ogrē, Ogres nov., būvniecībai".

Publiskās apspriešanas laikā ar būvniecības ieceres dokumentiem varēja iepazīties Ogres novada pašvaldībā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., kā arī Ogres novada pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes varēja iesniegt publiskās apspriešanas laikā Ogres novada pašvaldībā Brīvības ielā 33, Ogrē. Ogres nov., aizpildot aptaujas anketu. Paziņojums par publiskās apspriešanas norisi tika izziņots:

  • 2019. gada 11.jūlijā Ogres novada pašvaldības mājaslapā:

http://ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/publiska_apspriesana/2019/?page=0&doc=36753

http://ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/jaunumi/?page=0&doc=36761

  • 2019. gada 12.jūlijā Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) www.bis.gov.lv.
  • 2019. gada 12.jūlijā izvietojot būvtāfeli būvniecības ieceres vietā Kalna prospektā krustojumā ar Tirgoņu ielu, Ogrē, Ogres nov.

Publikācijā Ogres novada informatīvajā laikrakstā “Ogrēnietis”:

Sabiedrības līdzdalība būvniecības ieceres publiskajā apspriešanas sanāksmē 2019.gada 30.jūlijā vērtējama kā augsta, kopā piedalījās 28 interesenti.

Sanāksmē piedalījās Ogres novada pašvaldības priekšsēdētājs E.Helmanis, Ogres novada domes deputāti J.Laizāns un J.Laptevs, Ogres novada būvvaldes, Infrastruktūras veicināšanas nodaļas, Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas pārstāvji, būvniecības ieceres izstrādātāja SIA "EPPE" pārstāvis, piegulošo dzīvojamo māju īpašnieki un iedzīvotāji, kā arī citi interesenti.

Uzdotie jautājumi, sniegtās atbildes un diskusijas par būvniecības ieceri aprakstītas sanāksmes protokolā.

Publiskās apspriešanas laikā lika saņemtas 7 derīgas aptaujas lapas, 5 iesniegumi kā arī 4 e-pasti (nosūtīti uz adresi ogredome@ogresnovads.lv).

Saņemto priekšlikumu apkopojumu skatīt zemāk.

n.p.k.

Komentārs/Iebildums

Piezīmes

1.

Neatbilstība spēkā esošajam lokālplānojumam Ogres pilsētas centram un tam pieguļošajām teritorijām. Neatbilstība Pilsētas ilgtspējīgas stratēģijai 2013.-2037.gadam.

Esošajos Ogres novada pašvaldības plānošanas dokumentos nav ietverts aizliegums dzelzceļa šķersojumam izvēlēties kā tehnisko risinājumu “ceļa pārvads”.

2.

Izvēlēties citu pārvada par dzelzceļu atrašanās vietu (piemēram, tilts pār Ogres upi, kas savieno Norupes un Saulstaru ielas).

Būvprojekts minimālā sastāvā tiek izstrādāts neapspriežot citu šķērsojuma vietas izpēti. Vietas izvēles izpēte veikta pirms tuneļa būvprojekta izstrādes.

3.

Kritīsies vērtība blakusesošajos nekustamajos īpašumos, nepieciešamas skaņas un skata izolācijas barjeras, kuras ir pietiekoši augstas.

Tehniskā būvprojekta ietvaros tiks projektētas skaņas un skata izolācijas barjeras. Tehniskie risinājumi tiks saskaņoti ar iesaistītajām institūcijām.

4.

Būvdarbu laikā tiks traucēta, neorganizēta gājēju un velosipēdistu kustība kā arī apgrūtināta autotransporta kustība.

Būvprojekta autoram turpmākā darba stadijā, saskaņā ar normatīvu prasībām, būs jāizstrādā detalizēts DOP (darbu organizēšanas projekts, kā neatņemama būvprojekta sastāvdaļa), kura mērķis ir noteikt iespējami mazākos traucējumus un neērtības iedzīvotājiem būvdarbu veikšanas laikā.

5.

Veidot velosipēdistu un gājēju plūsmu abos pārvada virzienos ērtā un drošā platumā, 3,5 m būtu par maz.

Minētais priekšlikums jāvērtē kopsakarībā ar kopējās velosipēdistu un gājēju plūsmas organizēšanas analīzi pirms un pēc pārvada.

Ņemot vērā Ceļu drošības audita norādes, būvniecības ieceres risinājums tiks papildināts (koriģēts), izskatot iespēju gājējus, velosipēdistus virzīt pār vienlīmeņa dzelzceļa šķērsojumu (aprīkotu pāreju) aptuveni esošās patreizējās Kalna prospekta brauktuves šķērsojuma vietā. Gājēju un velosatiksmes platuma gabarīts, izvērtējot gan normatīvās, gan audita grupas norādes, nav noteicošais parametrs. Būtiski ir nodrošināt prasībām (t.sk. vides pieejamības prasībām) atbilstošu garenslīpumu. Patreiz izstrādātais būvniecības ieceres risinājums šo garenslīpumu normatīvo prasību nenodrošina, tāpēc tiks meklēts cits risinājums.

6.

Pārvada būvniecība neatbilst Pasaules veselības organizācijas par trokšņu nelabvēlīgo ietekmi uz veselību prasībām, neatbilstība EP Direktīvai 2002/49/EK.

Tiks izvērtēta trokšņu ietekme uz apbūvi un pasākumi to novēršanai tiks ietverti būvniecības projektā.

Ceļa pārvada izbūves gadījumā netiek paredzēta jauna transportlīdzekļu plūsma. Esošā transportlīdzekļu plūsma no vienlīmeņa dzelzceļa šķērsojuma tiek novirzīta virs dzelzceļa, uzlabojot satiksmes drošību. Šobrīd nav objektīvu datu, ka tiks pārsniegtas robežvērtības. Kartēšana nav veikta. Šobrīd tiek veikta transporta plūsmas analīzes.

7.

Pārvads degradēs Ogres pilsētas ainavu. Izvēlēties tādus būves tehniskos risinājumus, kas ir kontekstā ar esošo būves apkārtni, pretējā gadījumā tas degradēs pilsētas vēsturiskā centra ainavu. Pamatot, kapēc dzelzbetona tilts.

Pārvadu paredzēts izstrādāt kontekstā ar esošo pilsētas tēlu veidojošajiem elementiem maksimāli to iekļaujot esošajā ainavā. Projektējot arhitektu uzdevums būs saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu esošajā zonā un izvēlēties tādus tehniskos būves elementus, kas ir saskaņā ar apkārtējo arhitektūru un ainavu.

8.

Trūkst informācijas par transporta plūsmas analīzi un izvēlētās pārvada vietas pamatotību.

Šobrīd tiek veikta transporta plūsmas analīze. Izvēlētās vietas pārvada novietnes pamatotība norādīta Ceļu satiksmes drošības direkcijas Ceļu drošības audita departamenta Ceļu drošības audita 2019.gada atzinumā Nr.06-AD/19-122 “Pārvada šķērsojums pār dzelzceļu Kalna prospektā, Ogrē”.

9.

Nepieciešama papildus argumentācija, kāpēc Ogres pilsēta atsakās no tuneļa ieceres un apspriež pārvada būvniecības ieceri.

Tuneļa izbūves izmaksas pēc būvprojekta izstrādes un saskaņošanas saskaņā ar būvprojekta ekonomisko sadaļu ir aprēķinātas 16 milj. bez PVN apmērā. Ogres novada pašvaldība dēļ tuneļa paredzamās dārdzības meklē citus risinājumus šķērsojuma izbūvei. Iemesli sīkāk skaidroti publiskās apspriedes laikā š.g. 30.jūlijā. (Sanāksmes protokols Pielikumā Nr.2)

10.

Pārvads labāks par tuneli, jo intensīva lietus gadījumā notiks tuneļa applūšana.

Tuneļa izbūves gadījumā ir projektēta speciāla sūkņu stacija, kas nodrošinātu virsūdeņu ieplūdes tunelī atpumpēšanu. Tās ir papildus uzturēšanas izmaksas.

11.

Izsludināt arhitektonisko risinājumu konkursu par dzelzceļa šķērsojuma iespējamiem variantiem un tikai pēc tam būvniecības iepirkumu.

Esošās pārvada vizualizācijas, kas bija pieejamas publiskās apspriešanas laikā nav galējais šķersojuma arhitektoniskais risinājums. Pārvadu paredzēts izstrādāt kontekstā ar esošo pilsētas tēlu veidojošajiem elementiem maksimāli to iekļaujot esošajā ainavā. Projektējot arhitektu uzdevums būs saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu esošajā zonā un izvēlēties tādus tehniskos būves elementus, kas ir saskaņā ar apkārtējo arhitektūru un ainavu.

12.

Sniegt informāciju kā pārvadu ar esošajiem slīpumiem varēs ekspluatēt drošā veidā ziemas apstākļos.

Ziemas apstākļos pārvads tiks uzturēts, kaisīts ar pretslīdes materiāliem, lai nodrošinātu drošus braukšanas apstākļus.

13.

Vai izbūvējot pārvadu ir paredzēts izveidot (saglabāt) Tirgoņu ielas gājēju pāreju? Iedzīvotāju plūsma pār šo gājēju pāreju ir ļoti liela. Kā tiks organizēta trasporta un gājēju plūsma Tirgoņu ielā, kā tiks nodrošināta tur esošo uzņēmēju darbība? Vai iebraukt Tirgoņu ielā varēs tikai no Rīgas ielas puses un ielas galā būs strupceļš?

Šis risinājums tiks iekļauts darba uzdevumā arhitektiem, lai izvērtējot esošos apstākļus veidotu gājēju pāreju (izeju zem pārvada) un, iespējams, vieglā autotransporta plūsmu Tirgoņu ielas rajonā. Tuneļa izbūves gadījumā šādas iespējas nebūtu. Ar autotransportu Tirgoņu ielā varēs iebraukt no Rīgas ielas puses.