Būvniecības iecere: Telekomunikāciju sakaru tornis

Objekta adrese: Stirnu iela 8, Ogre, Ogres nov.

Būvniecības ierosinātājs: SIA “TeleTower”, reģ. Nr.40103257495, Uriekstes iela 2A-24, Rīga, LV-1005.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA “TelPro”, reģ.Nr.40105569497, Kr. Valdemāra iela 149-309, Rīga, LV-1013, tālr. +371 29167639.

Publiskā apspriešana norise: Ar būvniecības ieceres dokumentāciju iepazīties bija iespējams Ogres novada pašvaldības (turpmāk- Pašvaldība), Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., 1.stāvā priekštelpā Pašvaldības darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes, aizpildot aptaujas anketu, varēja iesniegt publiskās apspriešanas laikā no 10.07.2020. līdz 07.08.2020. (pasta zīmogs) Pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., vai arī nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: ogredome@ogresnovads.lv .

Būvniecības ieceres vizualizācijas makets tika novietots Pašvaldības 1.stāvā priekštelpā.

Paziņojums par publiskās apspriešanas norisi tika izziņots:

Būvniecības ieceres prezentācija notika 29.07.2020., plkst. 17:00, Stirnu ielā 8, Ogrē, Ogres nov., piedalījās Edgars Antanus – SIA “TeleTower” projektu vadītājs, Liena Rone – Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) arhitekte, Liene Bērziņa- Būvvaldes speciālistu palīdze un 30 interesenti.

Publiskās apspriešanas laikā 123 personas izteikušas savu viedokli par būvniecības ieceri: saņemtas 115 aptaujas anketas, viens iesniegums ar 7 personu parakstiem un viens iesniegums ar piedāvājumu pārcelt telekomunikāciju sakaru torņa būvniecību uz citu nekustamo īpašumu. Būvniecības iecerei atbalsts tika pausts 2 aptaujas anketās, savukārt 120 personas neatbalstīja telekomunikāciju sakaru torņa būvniecību nekustamajā īpašumā Stirnu ielā 8, Ogrē, Ogres nov.

Iedzīvotāju iebildumi un to izvērtējums

Nr.

Iedzīvotāju iebildumi

Būvniecības ierosinātāja/ projektētāja sniegtā atbilde

1.

Telekomunikāciju sakaru torņa būvniecība tiešā blīvas savrupmāju apbūves teritorijas (DzS1) un daudzdzīvokļu namu apbūves teritorijas (DzD) tuvumā apdraud iedzīvotāju veselību un dzīvību, izstaroto elektromagnētisko viļņu intensitātes dēļ. Tuvākā dzīvojamā māja atradīsies mazāk kā 20 m attālumā no torņa gruntsgabala robežas. Nav noslēpums, ka vairāki globālā līmenī veikti pētījumi pierādījuši elektromagnētiskā starojuma nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību.

Ir saņemts Veselības inspekcijas teorētiskais atzinums. Bāzes stacijas elektromagnētiskais lauks cilvēkiem pieejamās vietās nepārsniegs robežlielumus, kuras nosaka Eiropas Savienības rekomendācija "Padomes 1999.gada 12.jūlijā rekomendācija elektromagnētisko lauku (0Hz līdz 300GHz) iedarbības uz vispārējo sabiedrību ierobežošanai" (1999/519/EK) un mērķlielumus, kurus nosaka
2018. gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.637 “Elektromagnētiskā lauka iedarbības uz iedzīvotājiem novērtēšanas un ierobežošanas noteikumi”.

Mobilo sakaru bāzes staciju pieņem ekspluatācijā tikai pēc elektromagnētiskā lauka līmeņu praktisko mērījumu veikšanas un to rezultātu atbilstības izvērtēšanas Veselības inspekcijā.

2.

Tiek nelabvēlīgi ietekmēta vide tiešā torņa tuvumā (flora un fauna).

Torņa būvniecība plānota ražošanas objektu apbūves teritorijā, kas paredzēta arī inženierkomunikāciju objektu būvniecībai.

 

3.

Jāņem vērā tuvākās apkārtnes patstāvīgo iedzīvotāju vairākuma viedoklis, ekonomiskais izdevīgums būvniecības darbiem nevar būt par pamatu būvniecībai.

Ir saņemts liels skaits iedzīvotāju sūdzību par sliktu mobilo sakaru pārklājumu iekštelpās un nepieciešamību to uzlabot, tādēļ ir izvēlēta tieši šī vieta torņa būvniecībai, kas atrisinās mobilo sakaru pārklājuma problēmu šajā Ogres pilsētas daļā.

4.

Torņa augstums, kā vizuālā dominante, rada psihoemocionālu disharmoniju apkārtējo dzīvojamo māju iedzīvotajiem, līdz ar to var prognozēt nekustamā īpašuma vērtības samazināšanos, krišanos, kas radīs negatīvas sekas ilgtermiņā.

Ir pasūtīts sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja atzinums par Torņa iespējamo ietekmi uz tuvumā esošo nekustamo īpašumu tirgus vērtību.

5.

Tiek pārkāptas un ierobežotas Latvijas Republikas Satversmē garantētās tiesības:

1) 111.pants- Valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu;

2) 115. pants- Valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu.

Par ietekmi uz veselību, skatīt punktu Nr.1.

6.

Nav norādīti torņa tehniskie lielumi (konkrēti skaitļi ar visiem fizikālajiem parametriem un darbības ilgumu, attālumu), atsauces uz ietekmi veselībai, neatkarīgi pētījumi no analogām būvēm ārvalstīs.

BS darbības rādiuss ar garantētu radiopārklājumu iekštelpās ir 500m – 600m. Par ietekmi uz veselību, skatīt punktu Nr.1.

7.

Spriežot pēc SIA “BITE Latvija” tiešsaistes vietnē norādītās informācijas, esošais pārklājums norādītajā teritorijā jau ir pietiekams, tādejādi ir pamats uzskatīt, ka tiek sniegta nepatiesa informācija par torņa nepieciešamību.

SIA “BITE Latvija” tiešsaistes vietnē norādīts ārtelpās esošais pārklājums. Ir saņemtas daudzu iedzīvotāju sūdzības par sliktu mobilo sakaru pārklājumu iekštelpās un nepieciešamību to uzlabot.

8.

Iedzīvotājus uztrauc, ka uz torņa tiks izvietots G5 raidītājs.

Pagaidām 5G izvietošana tornī nav plānota. Par ietekmi uz veselību, skatīt punktu Nr.1.

9.

Torņa izbūve varētu apgrūtināt turpmāko inženierkomunikāciju izbūvi Stirnu ielā.

Torņa būvniecība nekādā mērā neskar esošās inženierkomunikācijas, kā arī neapgrūtinās turpmāku to izbūvi.

Iedzīvotāju priekšlikumi un to izvērtējums

Nr.

Iedzīvotāju izteiktie priekšlikumi

Būvniecības ierosinātāja/ projektētāja sniegtā atbilde

1.

Tuvējo māju iedzīvotāji iesaka meklēt tornim citu vietu, kas nebūtu dzīvojamo māju tiešā tuvumā, vēlamais attālums no dzīvojamām mājām 2-3 km.

Torņa būvniecības vieta tiek meklēta 500m rādiusā no kritiskās vietas un piedāvātās vietas neuzlabos tīkla pārklājumu

2.

Biedrība “Ogres stils” piedāvā telekomunikāciju torni uzbūvēt Ikšķiles teritorijā esošajā zemes gabalā- Krūzes kalns, Tauriņu mežs, Ikšķiles lauku ter., Ikšķiles nov., norādot, ka izbūvējot šajā vietā, tornis atrastos 20 m augstā kalnā.

Torņa būvniecības vieta tiek meklēta 500m rādiusā no kritiskās vietas un piedāvātās vietas neuzlabos tīkla pārklājumu

3.

Uzlabosies mobilo sakaru un interneta pārklājums, jo dažviet šajā teritorijā sarunas iespējamas tikai izejot no mājas.

Torņa būvniecība šo problēmu atrisinās