Detālplānojumi
Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Aroniju ielā 16 un Ābeļu ielā 1A, Ogresgalā, izstrādes pārtraukšanu

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2022.gada 28.jūlija lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Aroniju ielā 16 un Ābeļu ielā 1A, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov.” (turpmāk – Lēmums) atļauts uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes vienībai Aroniju ielā 16, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra apzīmējums 7480 004 0458, un zemes vienībai Ābeļu ielā 1A, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra apzīmējums 7480 004 0181 (turpmāk – Detālplānojums).  Saskaņā ar Lēmuma 5.punktu Lēmums zaudē spēku, ja sešu nedēļu laikā pēc Lēmuma stāšanās spēkā netiek noslēgts administratīvais līgums (turpmāk – Līgums) par Detālplānojuma izstrādi un finansēšanu. Ņemot vērā, ka norādītajā termiņā Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs nav noslēdzis Līgumu, Lēmums zaudējis spēku.