Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Bīskapa Meinarda ielā 5A, Ikšķilē, Ogres nov., 2.0. redakcijas publisko apspriešanu

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2023.gada 16.februāra lēmumu “Par detālplānojuma zemes vienībai Bīskapa Meinarda ielā 5A, Ikšķilē, Ogres nov., 2.0.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota detālplānojuma zemes vienībai Bīskapa Meinarda ielā 5A, Ikšķilē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 74940110380, (turpmāk – Detālplānojums) 2.0. redakcija.

Publiskā apspriešana norisināsies no 2023.gada 15.marta līdz 15.aprīlim.  

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023.gada 4.aprīlī plkst. 18:00 videokonferences formātā Zoom platformā.

Lai piedalītos šajā sanāksmē, lūdzam reģistrēties, aizpildot pieteikuma veidlapu. Piekļuves saite tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.

Ar Detālplānojuma 2.0. redakciju elektroniskajā formātā var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/.

Detālplānojuma 2.0. redakcija papīra formātā pieejama:

  • Pašvaldības centrālās administrācijas ēkas Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., telpās;
  • Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes ēkas Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ogres nov., telpās.

 Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi publiskās apspriešanas laikā sūtāmi pa pastu vai iesniedzami:

- Pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā,  Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV-5001;

- Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes ēkas Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ogres nov., LV-5052;

- elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu ogredome@ogresnovads.lv, norādot “Detālplānojums Ikšķilē”.

Lai saņemtu konsultāciju, lūdzam sazināties ar Pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpisko plānotāju Jevgēniju Duboku: tālr.: 65046174, e-pasta adrese: jevgenijs.duboks@ogresnovads.lv.