celtnieku iela 20a

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2021.gada 18.marta lēmumu “Par lokālplānojuma zemes vienībai Celtnieku ielā 20A, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota lokālplānojuma zemes vienībai Celtnieku ielā 20A, Ogrē, Ogres nov., (turpmāk – Lokālplānojums) 1.0.redakcija.

Lokālplānojums izstrādāts nolūkā radīt priekšnoteikumus zemes vienības Celtnieku ielā 20A, Ogrē, Ogres nov., attīstībai tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūvei. Saskaņā ar Lokālplānojuma risinājumiem tiek grozīts Ogres novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam, mainot funkcionālo zonu no Savrupmāju apbūves teritorija uz Publiskās apbūves teritorija.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. panta trešo daļu lokālplānojuma publiskā apspriešana norisinās neklātienes formā.

Publiskās apspriešanas laiks

Publiskā apspriešana norisināsies no 2021.gada 14. aprīļa līdz 12. maijam.

Sanāksme par Lokālplānojuma risinājumiem videokonferences formātā zoom platformā notiks 2021. gada 29. aprīlī plkst. 17:30. Lai piedalītos šajā sanāksmē lūdzam reģistrēties, aizpildot pieteikuma veidlapu. Piekļuves saite tiks nosūtīta uz anketā norādīto e-pasta adresi.

Lokālplānojuma materiāli elektroniskajā formātā pieejami Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18366 .

Lokālplānojuma materiālu pieejamība papīra formātā tiks nodrošināta tikai pēc iepriekšējās pieteikšanās Pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” ēkā, Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., piesakoties pa tālr. Nr. +371 65046174.

Lai saņemtu konsultāciju (attālināti vai klātienē), lūdzam sazināties ar Pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Infrastruktūras veicināšanas nodaļas telpisko plānotāju – galveno speciālistu lauku infrastruktūras jautājumos Jevgēniju Duboku: tālr.: +371 65046174, e-pasta adrese: jevgenijs.duboks@ogresnovads.lv.

Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā sūtāmi pa pastu vai iesniedzami:

  1. Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV – 5001.
  2. Elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu ogredome@ogresnovads.lv, norādot “Lokālplānojums zemes vienībai Celtnieku ielā 20A”.

Pievienotie faili