Lacplesa iela Lielvarde lokalplanojums 28122022

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2022. gada 22. decembra lēmumu “Par lokālplānojuma, lai grozītu Lielvārdes novada teritorijas plānojumu 2016.–2027. gadam zemes vienībās Lāčplēša ielā 53 un Lāčplēša ielā 55 A, Lielvārdē, Ogres novadā, izstrādes uzsākšanu” atļauts uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes vienībām Lāčplēša ielā 53, kadastra apzīmējums 7413 002 0020, un Lāčplēša ielā 55A, kadastra apzīmējums 7413 002 0709, Lielvārdē, Ogres novadā, lai grozītu Lielvārdes novada teritorijas plānojumu 2016.-2027. gadam.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – pamatot nepieciešamās izmaiņas Lielvārdes novada teritorijas plānojumā 2016.–2027. gadam noteiktajā teritorijas funkcionālajā zonējumā, radot priekšnoteikumus savrupmāju apbūvei.

Lokālplānojuma izstrāde uzsākta pēc zemes vienību īpašnieces ierosinājuma.

Ar lēmumu iespējams iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnes www.ogresnovads.lv sadaļā “Lokālplānojumi” un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Pielikumi: