Publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma zemes vienībai Blaumaņa ielā 14A, Ogrē, Ogres nov., 1.0. redakcija.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2019. gada 15.augusta lēmumu "Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai Blaumaņa iela 14A, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g.” nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai " publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma zemes vienībai Blaumaņu ielā 14A, Ogrē, Ogres nov. (turpmāk – Lokālplānojums), 1.0. redakcija.

Publiskās apspriešanas norises vieta un laiks

Publiskā apspriešana norisināsies no 2019. gada 26. augusta līdz 23. septembrim.

Sanāksme par Lokālplānojuma 1.0.redakcijas risinājumiem notiks 2019. gada 3.septembrī plkst. 18:00 Ogres novada pašvaldības ēkas 3. stāva zālē Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov. Šajā sanāksmē piedalīsies Lokālplānojuma autors – IK “Plānošanas eksperti”.

Materiālu pieejamība

Ar Lokālplānojuma materiāliem iespējams iepazīties:

  1. Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14380 ;
  2. Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/publiska_apspriesana/2019/ ;
  3. Ogres novada pašvaldības ēkas 4. stāva vestibilā, Brīvības ielā 33, Ogre, Ogres nov., Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas darba laikā.

Apmeklētāju pieņemšana

Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Infrastruktūras veicināšanas nodaļas telpiskās attīstības plānotājs Jevgēnijs Duboks apmeklētājus pieņem Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., otrdienās plkst. 15.00 – 18.00 un ceturtdienās plkst. 15.00 – 17.00. Konsultācijas pa tālruni +371 65046174.

Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi līdz2019. gada 23. septembrim (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami:

1. Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogre, Ogres nov., LV – 5001.

Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

2. Elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu ogredome@ogresnovads, norādot “Lokālplānojums Madlienas pag.”.

Pievienotie faili